1. Vysokoškolskí učitelia na UPJŠ v Košiciach

Odhadovaná veľkosť cieľovej skupiny: 10 učiteľov

Veková štruktúra: od 25 do 64 rokov

Geografické umiestnenie: okres Košice I

Vzdelanostná úroveň: vo väčšine prípadov ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, medzi nimi aj profesori a docenti.

Pohlavie: zastúpení sú muži aj ženy, pričom obe pohlavia majú zaručenú rovnosť príležitostí.

Etnická príslušnosť: je zaručená rovnosť príležitostí pre príslušníkov akéhokoľvek etnika.

Sociálno-ekonomický status: sociálno-ekonomický status je daný charakteristikou cieľovej skupiny ako vysokoškolských učiteľov, pričom nejestvujú prekážky, ktoré by neumožňovali realizáciu aktivity v súvislosti so sociálno-ekonomickým statusom cieľovej skupiny

Zdravotné postihnutie: nie je obmedzením pre účasť v cieľovej skupine.

   
2. Študenti UPJŠ v Košiciach

Odhadovaná veľkosť cieľovej skupiny: 790 študentov

Veková štruktúra: od 18 do 40 rokov

Vzdelanostná úroveň: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a/alebo ukončený prvý a/alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Pohlavie: zastúpení sú muži aj ženy, pričom obe pohlavia majú zaručenú rovnosť príležitostí.

Etnická príslušnosť: je zaručená rovnosť príležitostí pre príslušníkov akéhokoľvek etnika po splnení všeobecne platných požiadaviek na prijatie na štúdium vo vybranom programe.

Sociálno-ekonomický status: sociálno-ekonomický status nie je možné jednoznačne vymedziť, ale projekt bude rešpektovať Bergenské komuniké (2005). To znamená, že projekt bude realizovaný tak, aby zabezpečil „vhodné podmienky pre študentov, tak aby mohli ukončiť svoje štúdium bez prekážok spojených s ich sociálnym a ekonomickým postavením“.