Strategický cieľ projektu

Rozvíjať inovatívne formy vzdelávania a vytvoriť interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ.
 
Akceptovaním princípov boloňského procesu sa SR zaviazala transformovať svoj vzdelávací proces tak, aby vyšla v ústrety trendom zabezpečujúcim dlhodobú konkurencieschopnosť a neustály rozvoj našej vedomostnej spoločnosti. Aj „klasické“ univerzity majú v tomto procese dôležité postavenie, pretože môžu vytvárať podmienky pre získanie univerzálneho vzdelania najmä na 1. stupni s následným zvyšovaním špecializácie na 2.  a najmä na 3. stupni. Jednou z efektívnych ciest, ako zabezpečiť rozvoj vedomostnej spoločnosti je interdisciplinarita vedy a vzdelávania. Strategický cieľ predkladaného projektu má všetky predpoklady pre to, aby sa zabezpečila dlhodobá konkurencieschopnosť vzdelávania na UPJŠ, ktorá vďaka špecifickej ponuke pripravovaných aktivít prispeje k rozvoju vedomostnej spoločnosti.
 
Špecifické ciele a aktivity projektu
  1. Vytvoriť a inovovať študijné programy s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
  2. Podporiť interdisciplinaritu štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ

Naplnenie špecifických cieľov je nevyhnutným predpokladom pre naplnenie strategického cieľa projektu. Oba špecifické ciele sú orientované tak, že po ich naplnení sa dosiahne kvalitatívny posun v rozvoji inovatívnych foriem vzdelávania a posilní sa interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ. V projekte sa využijú skúsenosti jednotlivých fakúlt k odbúraniu bariér univerzitného vzdelávania na UPJŠ.