IB5 - Manažérska ekonomika

Garant: Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 

Fakulta verejnej správy

Anotácia:  Úspešným absolvovaním bloku predmetov Manažérska ekonomika získajú študenti základné teoreticko-praktické inštrumentárium, ktoré im umožní zorientovať sa v problematike fungovania podniku v podmienkach Slovenskej republiky bez ohľadu na odvetvie vykonávanej podnikateľskej činnosti.

Okrem pochopenia zákonitostí pôsobenia podniku v trhovej ekonomike bude dôraz kladený na praktické otázky súvisiace so zakladaním podniku vrátane vzájomných ekonomických súvislostí a činností transformačného procesu podniku. Dôraz bude kladený na pochopenie mechanizmu fungovania základných nástrojov financovania podniku ako aj na možné alternatívne spôsoby financovania podnikových aktivít v súvislosti s rozvojom peňažného, kapitálového a devízového trhu. Dôležitou súčasťou uceleného bloku Manažérska ekonomika je objasnenie marketingových nástrojov a metód používaných nie len v komerčnom prostredí podnikov, ale aj v prostredí inštitúcií verejného sektora – v školstve, zdravotníctve, kultúre a pod.

Nemenej významnou časťou nevyhnutných informácií týkajúcich sa úspešného fungovania podniku je možnosť nadobudnúť o vedomosti o základných pracovnoprávnych inštitútoch výkonu závislej práce v rámci pracovnoprávnych vzťahov a právnych inštitútov služieb zamestnanosti v aktuálnom legislatívnom rámci v Slovenskej republike.

Prezentované teoretické poznatky jednotlivých predmetov bloku Manažérska ekonomika budú prispôsobené na aplikovanie všeobecných teoretických prístupov na špecifiká potenciálneho pracovného prostredia študentov.

KEaRVS/PFFMP-d/14 - Podnikové financie a finančný manažment podniku
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H Z 2015/2016 pffmp-d.pdf
Vyučujúci: prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD., Ing. Eva Mihaliková, PhD.

 

KEaRVS/PODNA-d/14 - Podnikovohospodárska náuka
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 podna-d.pdf
Vyučujúci: Ing. Zlata Vaľovská, PhD.

 

KEaRVS/ZM-d/14 - Základy marketingu
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 zm-d.pdf
Vyučujúci: Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.

 

KVPD/PPVSR-d/14 - Pracovnoprávne vzťahy v SR
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 ppvsr-d.pdf
Vyučujúci: JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.