IB1 - Etika v biomedicínskych vedách
pre zdravotnícku prax

Garant: MUDr. Nikita Bobrov, CSc.

Lekárska fakulta

Anotácia: Medicína a prírodné vedy sú odbory úzko späté s etickými princípami. V súčasnosti sa v biomedicínskych vedách  kladie veľký dôraz a požiadavka  na dodržanie rôznych etických noriem, ktoré neustále pribúdajú. Pracovník v zdravotníctve sa v klinickej a laboratórnej praxi, ako aj v experimentálnej medicíne často dostáva do problematických etických situácii, ktorých riešenie si vyžaduje určité odborné znalosti a etické myslenie. Riešenie aktuálnych etických dilem si vyžaduje multidisciplinárny prístup založený na účinnej syntéze všeobecne biologických a medicínskych poznatkov s aplikáciou príslušných právnych noriem.  Získané vedomosti a praktické skúsenosti umožnia účinne a eticky vyriešiť konkrétnu dilemu. Samotný certifikát umožní uplatnenie študenta po absolvovaní druhého stupňa štúdia vo viacerých oblastiach zdravotníctva, a to nielen v klinickej, laboratórnej a experimentálnej medicínskej praxi, ale aj v príbuzných odboroch vrátane prírodných vied. Novými poznatkami z oblasti etiky sa výrazne zlepší uplatnenie absolventa na trhu práce, a tým aj jeho sociálno-ekonomické postavenie, pričom ide  o dlhodobý prospech, ktorý je možné neustále  rozvíjať.

USL/BVE/14 - Biomedicínsky výskum a etika
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H Z 2015/2016 bve.pdf
Vyučujúci:

MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., prof. MVDr. František Ništiar, CSc., MUDr. Nikita Bobrov, CSc., doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

 

USL/EAT/14 - Etické aspekty tanatológie a humánnej tafonómie
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H Z 2015/2016 eat.pdf
Vyučujúci: MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Alžbeta Ginelliová, MUDr. Nikita Bobrov, CSc., MUDr. Miroslava Dulínová

 

USL/EKM/14 - Etika a komunikácia v medicíne
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 ekm.pdf
Vyučujúci: MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Alžbeta Ginelliová, MUDr. Nikita Bobrov, CSc., MUDr. Miroslava Dulínová

 

USL/BEE/14 - Bioetika v enviromente 
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 bee.pdf
Vyučujúci: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Nikita Bobrov, CSc., Ing. Iveta Cimboláková, PhD., MUDr. Miroslava Dulínová