2.2 Vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce 

Odborný garant: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Cieľ: Cieľom tejto aktivity je zvýšiť interdisciplinárny charakter štúdia na UPJŠ na všetkých stupňoch štúdia. Základným očakávaním je zlepšenie uplatnenia absolventov najmä magisterského i doktorandského štúdia na trhu práce.
Termín realizácie:
11/2013 - 10/2015
Cieľová skupina: študenti UPJŠ v Košiciach (390 študentov Bc., Mgr. a PhD. štúdia)
Výstupy:                                                                  
  • 12 vytvorených atraktívnych interdisciplinárnych blokov,
  • 1 odborná štúdia za účelom porovnania profilu absolventov UPJŠ s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti,
  • 78 inovovaných existujúcich študijných programov na UPJŠ,
  • 9 učebných textov, 10 podporných študijných materiálov,
  • 390 certifikátov UPJŠ a/alebo medzinárodne uznávaných certifikátov o úspešnom absolvovaní príslušného interdisciplinárneho bloku.