Späť

Kultúrne aspekty Wittgensteinovej filozofie
The Cultural Aspects of Wittgenstein's Philosophy

Mgr. Lenka Cibuľová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Ludwig Wittgenstein stál pri zrode dvoch filozofických prúdov – logického pozitivizmu a neskôr tiež filozofie bežného jazyka. Napriek tomuto faktu nepatrí k typickým predstaviteľom analytickej filozofie. Témou wittgensteinovských skúmaní sa čoraz častejšie stávajú iné než len jazykové aspekty jeho práce. Tento príspevok sa bude venovať Wittgensteinovým kultúrnym náhľadom, ktoré môžeme nájsť jednak v súborných vydaniach jeho poznámok a korešpondencie a jednak implicitne obsiahnuté v jeho hlavných filozofických prácach.

Kľúčové slová:
Wittgenstein; analytická filozofia; kultúra; metafyzika; filozofické skúmania


Abstract:
Ludwig Wittgenstein was there at the birth of two philosophical trends – logical positivism and later philosophy of common language as well. Despite of this fact, he does not belong to the typical representatives of analytic philosophy. The topics of Wittgensteinian inquiries have more frequently been other than merely linguistic aspects of his work. This paper will deal with Wittgenstein´s cultural notions, which can be found, on the one hand, in the comprehensive editions of his notes and correspondence, on the other hand, as implicitly included in his major philosophical works.

Keywords:
Wittgenstein; analytic philosophy; culture; metaphysics; Philosophical Investigations

Späť