Späť

Prirodzené Užívateľské Rozhrania v Praxi
Natural User Interfaces in Practice

Mgr. Matej Nikorovič
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Hĺbkové kamery nabrali na dôležitosti pri vývoji nového užívateľského rozhrania, ktoré je použité pri moderných herných konzolách, systémoch počítačového videnia a robotiky, dokonca aj na ovládanie chirurgického zákroku. Prirodzené užívateľské rozhranie pretláča klasické vstupné rozhrania ako sú klávesnica, myš alebo joystick, aby zjednodušilo manipuláciu s daným prístrojom. Táto práca prezentuje rôzne možnosti tohto rozhrania, jeho výhody a nevýhody použitia v praxi.

Kľúčové slová:
hĺbková kamera; prirodzené užívateľské rozhranie; počítačové videnie; robotika; rozšírená realita


Abstract:
Depth-sensing cameras get on importance by the development of new user interface used by modern game consoles, computer vision systems and robotics, even to control surgical procedures. The natural user interface is pushing classic input interfaces such as keyboard, mouse or joystick to simplify manipulation with the machine. The work presents various posibilities of the interface, advantages and disadvantages of usage in practice.

Keywords:
depth-sensing camera; natural user interface; computer vision; robotics; augmented reality

Späť