Späť

Súvislá pedagogická prax a matematika
Continual pedagogical practice and mathematics

RNDr. Eva Oceľáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Súčasťou učiteľského štúdia na UPJŠ v Košiciach je súvislá pedagogická prax. V rámci tejto praxe sú študenti štyrikrát umiestnení na základnú alebo strednú školu k cvičnému učiteľovi schválenému univerzitou. Ročne je nutné priradiť 100 až 150 študentov k cvičným učiteľom. Koordinátori pedagogickej praxe ručne hľadajú takéto vhodné priradenie spravidla niekoľko dní. Predstavíme si pravidlá, podľa ktorých sú jednotliví študenti priraďovaní a ukážeme, ako je možné nájsť takéto priradenie pomocou matematických modelov a uľahčiť tak prácu koordinátorov.

Kľúčové slová:
priradenie študentov; bipartitné spárenie; algoritmus; NP-úplnosť; lineárne programovanie


Abstract:
A very important part of the curriculum of future teachers at the Pavol Jozef Šafárik University are practical placements at schools. Within these placements the students are four times assigned to the trainee teachers at primary or secondary schools. Annually it is necessary to assign 100 - 150 students and this assignment is made by hand. We model the rules of such assignment and show how it is possible to find feasible assignment by employing mathematical methods.

Keywords:
aasignment of students; bipartite matching; algorithm; NP-completeness; linear programming

Späť