Späť

X-ray Free Electron Laser "XFEL" v Hamburgu: riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie interdisciplinárneho výskumu.
X-ray Free Electron Laser "XFEL" in Hamburg: management of the company, construction of the facility and new possibilities for frontier interdisciplinar research.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu, pod názvom European X-ray Free Electron Lacer Facility (XFEL), bude od roku 2016 zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje. Zariadenie je budované formou neziskovej obchodnej spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným podľa nemeckého práva - GmbH). Vlastníkmi zariadenia sú jednotlivé krajiny, ktorých zastupujú akcionári. Najmenší možný podiel akcionára je 1% z hodnoty konštrukcie zariadenia ( tj.11 M€ v cenách r. 2005 ), čo je prípad i SR. Vedecké oblasti, na ktoré bude mať XFEL rozhodujúci dopad sú: štrukturálna biológia, chémia, výskum atómov, iónov, molekúl a klastrov, fyzika plazmy, fyzika tuhých látok, materiálový výskum, optika a nelineárne procesy atď. Slovensko nemá k dispozícii žiadnu podobnú infraštruktúru, ktorú by bolo možné využiť pre špičkový výskum štruktúry živej a neživej prírody. Výskum v tejto oblasti je dôležitý pre širokú oblasť základného aj aplikačného výskumného potenciálu SR. V prednáške odznejú informácie o vzniku a manažovaní spoločnosti, bude predstavený princíp činnosti a oblasti výskumu, kde sa očakáva že XFEL bude mať rozhodujúci vplyv. Budú predstavené možné aplikácie XFEL, budúce smerovanie FEL technológií a názorne budú prezentované informácie zo súčasného stavu výstavby.

Kľúčové slová:
medzinárodná obchodná spoločnosť; medzinárodné vedecké centrum; rtg laser; štruktúrna biológia; urýchľovač


Abstract:
The project of 3.4 km long laser constructed in Hambur will be presented. The construction and operation of the European XFEL has been entrusted to a non-profit limited liability company under German law titled the European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (European XFEL GmbH).The XFEL will be one of the best source of extremly hard X-ray light all over the world. We expect that XFEL will have a decisive role in the scientific areas like: structural biology, chemistry, physics, materials research, optics, research of atoms,ions, molecules etc. Slovakia has not similar infrastructure which might be used for frontier research of live or alive nature. During the lecture information dealing with management of the company, fundamentals and principles of the facility and possible applications will be presented. Also current situation from construction phase will be demonstrated.

Keywords:
international company; large scale facility; X-ray laser; structural biology; accelerator

Späť