Späť

Nanopórovité materiály pre biomedicínske aplikácie
Nanoporous materials for biomedical applications

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
V rámci prednášky bude predstavená usporiadaná nanopórovitá silika a pórovité koordinačné polyméry typu MOF. Obe skupiny materiálov sú cielené pre biomedicínske aplikácie, konkrétne bunkové zobrazovanie a podávanie liečiv. V prednáške predstavím spôsob modifikácie uvedených nanopórovitých nosičov pomocou kvantových bodiek a ligandov, ktoré umožňujú cielený transport a uvoľňovanie liečiva za použitia fyzikálnych a chemických stimulov (magnetické pole, pH, UV/VIS žiarenie).

Kľúčové slová:
nano; pórovité; liečivo; transport; silika


Abstract:
In the lecture, the ordered nanoporous silica and porous coordination polymers of MOF type will be presented. The both groups of materials are targeted for biomedical applications, namely cell imaging and drug delivery. In the talk I will show the methods of modifying of nanoporous matrices by quantum dots and ligands that enable targeted transport and drug release using physical and chemical stimuli (magnetic field, pH, UV/VIS radiation).

Keywords:
nano; porous; drug; transport; silica

Späť