Späť

História vývoja matematiky a informatiky a ich rola v kontexte vedy
Evolution of mathematics and computer science from the point of view of creating new concepts and notions

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Department of Computer Science

Abstrakt:
Matematika nie je len o dokazovaní viet a informatika, nie je len objavovanie algoritmov a ich implementácia. Kľúčom ovplyvňujúcim úspech vedy je pojmotvorba. Pokiaľ väčšina originálnych výsledkov vo forme teorém a metód je dôsledkom práce niekoľkých rokov, definovanie nových pojmov a konceptov je väčšinou dôsledkom stáročného a niekedy i tisícročného úsilia geniálnych vedcov. Nové pojmy a koncepty nám umožňujú popísať a analyzovať a tým objavovať skutočnosti, ktoré sme predtým neboli schopní obsiahnuť. Cieľom tejto prednášky je predstaviť matematiku ako jazyk vedy , ktorého najväčšie objavy sú spojené s pojmotvorbou a informatiku ako pokračovanie myšlienky matematickej automatizácie intelektuálnej činnosti.

Kľúčové slová:
matematika; informatika; pojmotvorba; algoritmus; výpočtová zložitosť


Abstract:
We presents mathematics as a language of science, for which the kernel is the process of creating new words (notions and concepts), and computer science as the exploring of the idea from mathematics to automatize intellectual work.

Keywords:
mathematics; informatics; algorithm; computational complexity; concepts and words

Späť