Späť

Randomizované objektovo-atribútové údaje a stabilita ich zhlukov
Randomized object-attribute data and stability of their clusters

RNDr. Ľubomír Antoni
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Objektovo-atribútový blok relačných údajov v binárnej podobe reprezentuje jadro formálnej konceptovej analýzy, ktorá bola detailne rozpracovaná Ganterom a Willem. Nedávno boli navrhnuté prístupy a zovšeobecnenia, ktoré sú inšpirované fuzzy logikou a heterogénnymi údajmi. V príspevku sa zaoberáme randomizovanými objektovo-atribútovými údajmi, prezentujeme ich štrukturálne vlastnosti a formulujeme prepojenia so súvisiacimi štúdiami. Taktiež skúmame stabilitu zhlukov objektovo-atribútových údajov a navrhujeme metódu na ohodnotenie ich významnosti. V závere zmieňujeme potenciálne aplikácie formálnej konceptovej analýzy v edukačnej oblasti.

Kľúčové slová:
randomizované údaje; formálna konceptová analýza; fuzzy relácia; stabilita; objektovo-atribútový zhluk


Abstract:
An object-attribute block of the binary relational data represents a core of formal concept analysis since its introduction by Ganter and Wille. Recently, the feasible attempts and generalizations focusing on fuzzy logic and data heterogeneity were proposed. We concern with the randomized object-attribute data, present their structural properties and formulate the links between related studies. Moreover, we examine the stability of object-attribute clusters and propose a method how to evaluate their significance. Finally, we mention the potential applications of formal concept analysis in the educational process.

Keywords:
randomized data; formal concept analysis; fuzzy relation; stability; object-attribute cluster

Späť