Späť

Rehabilitácia muskuloskeletálneho systému vo vzťahu k poruchám spánku
Rehabilitation of musculoskeletal system in relation of sleep related disorders

Mgr. Diana Tokárová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Ako muskukoskeletálne poruchy sa označuje celý rad zdravotných problémov. Patria sem choroby, ktoré spôsobujú zmeny v kostiach, kľboch, svaloch, alebo v okolitých štruktúrach. Hlavnými skupinami sú bolesti a poranenia chrbtice a poruchy horných končatín, súvisiace s prácou obvykle známe ako syndróm RSI-(Repetitive Strain Injures). 50% Európskej populácie sa sťažuje na bolesti chrbta, 45% sa sťažuje na poruchy spánku. Stav chrbtice ovplyvňuje viacero faktorov, okrem iného aj spôsob ako chodíme, sedíme a spíme. S bolesťami chrbtice následne súvisí napäté svalstvo, čo zapríčiní stuhnutie a stiahnutie svalstva a následné poruchy spánku. Napäté svaly vyvolávajú mechanický tlak na štruktúry chrbtice a na nervy. Bolesť potom naruší architektoniku spánku. Silný podnet pre nociceptory dráždi mozgovú kôru a udržuje bolesť. Keď sú bolesti spojené s užívaním analgetík, ľudom sa zhorší stav ak majú predispozíciu k chrápaniu. Analgetiká relaxujú svaly horných dýchacích ciest, v dôsledku čoho vzniká obštrukcia, chrápanie a spánkové apnoe. Firma Apple zaviedol aplikácie pre medicínsky výskum. Ich smartphoni na základe údajov akcelerometra a gyroskopu vedia registrovať zmeny polohy počas spánku. Umožňujú vyhodnocovať polohu tela a nutnosť koľko krát môže zmeniť polohu počas spánku v prípade bolesti.

Kľúčové slová:
obštrukcia dýchacích ciest; spánkové apnoe; chrápanie; bolesť; rehabilitácia


Abstract:
A whole group of health problems is related to musculoskeletal disorders including diseases causing changes in bones, joints, muscles and in surrounding structures. The main groups concern backache and spinal injuries and disorders of the upper limb, related to work they are usually known as RSI (Repetitive Strain Injuries) syndrome. 50% of the European population complain of spinal pain and 45% complain of sleep disorders. The condition of the spin is affected by several factors, including the way of walking, sitting and sleeping. Back pain can be connected with tense muscles, which cause stiffness or constriction in muscles and subsequent sleep disorders. Muscle hypertension is caused by mechanical pressure on the structure of the spin and on nerves. The pain disturbs the architectonics of the night sleep. A strong incentive for nociceptors irritates the cerebral cortex and causes pain. When the pain is associated with the use of analgetics, the condition of patients predisposed to snoring is usually worsening. Analgetics relax the muscles of the upper respiratory tract, in consequence creating obstruction, snoring and sleep apnea. Apple has introduced applications for medical research. Their smartphones, based on data from accelerometer and gyroscope, can register change of position during sleep. Accordingly, they can evaulate position of the body and changes of position during sleep caused by pain.

Keywords:
obstruction of respiratory tract; sleep apnea; snoring; pain; rehabilitation

Späť