Späť

Trojhladinová ventilácia (3LV – 3 level ventilation), klinické skúsenosti.
Three-level ventilation (3LV – 3 level ventilation), the clinical experience.

doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Peter Čandík, PhD., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Štefan Imrecze
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Vychádzajúc z problematiky umelej ventilácie pľúc (UVP) pri nehomogénnych patologických procesoch pľúc (ALI, ARDS, pneumónia atď.), autori aplikovali v skupine 12 pacientov s nehomogénnym pľúcnym postihnutím trojhladinovú umelú ventiláciu pľúc. Trojhladinovú ventiláciu definujú ako spôsob (modifikáciu) UVP, pričom základnú hladinu ventilácie tvorí ventilačný režim CMV, PCV alebo PS (ASB) a nadstavbu , tzv. ventiláciu na pozadí tvoria dve hladiny PEEP. PEEP (konštantný) a PEEPh (PEEP high) s meniteľnou frekvenciou a trvaním (striedaním) prechodu medzi jednotlivými hladinami PEEP. Cieľom práce bolo vyskúšať, či pri výrazne nehomogénnej distribúcii plynov v ťažko patologicky postihnutých pľúcach je možné trojhladinovou UVP zlepšiť distribúciu plynov do tzv. pomalých bronchoalveolárnych kompartmentov pri znížení objemového zaťaženia tzv. rýchlych kompartmentov a zlepšiť výmenu plynov v pľúcach pri zachovaní zásad „netraumatizujúcej ventilácie“. U 12 pacientov s ťažkým nehomogénnym poškodením pľúc ( atypická pneumónia a ARDS/ALI) zaviedli po málo úspešnej ventilácii v režime PCV, po recruitment manévri (PaO2/FiO2 = 5-6), trojhladinovú ventiláciu pľúc (3LV). Po zavedení 3LV s frekvenciou fPCV = 26±4 d.min-1 a PEEPh s frekvenciou fpeeph = 7 ±2 d. min-1. pri dosiahnutej minútovej ventilácii MV =12 ± 4 l . min-1, došlo počas 1 až 4 hodín k výrazným pozitívnym zmenám vo výmene plynov pľúcach. Pri porovnaní zmien po zavedení 3LV došlo k zníženiu pľúcneho skratu z 50±5% na hodnoty okolo 30±5%. Zvýšila sa eliminácia CO2 s poklesom PaCO2 na hodnoty pod 6±0,3 kPa a stúplo PaO2 na hodnoty 7,5 ± 1,2 kPa., pri znížení FiO2 na 0,8 – 0,4. Recruitment pľúc pôsobením PEEP=1,2±0,4 kPa, prejavujúci sa aj zvýšením statickej poddajnosti Cst z hodnôt 0,18±0,02 l/kPa na 0,3±0,02 l/kPa a neskôr až 0,38±0,05 l/kPa, prispel k zlepšeniu výmeny plynov. Odpor dýchacích ciest (Raw) klesol o viac ako 30%. Zlepšenú aeráciu pľúc hodnotia autori ako prejav aj zlepšenej distribúcie plynov do oblastí s dlhou časovou konštantou. Pacienti boli prevedení po 5±1 dňoch na ventilačný režim PS a s postupným znižovaním ventilačnej podpory odpojení od ventilátora a preložení na základné oddelenie. Záverom konštatujú, že napriek malému súboru klinické výsledky prinajmenšom podporujú výsledky teoretickej matematickej simulácie 3LV v matematickom a fyzikálnom modeli. Konštatujú tiež , že 3LV zlepšila výmenu plynov v pľúcach v porovnaní s PCV aplikovanej počas prvých 2-4 hodín UVP a že môže byť nádejným spôsobom pre ventiláciu pľúc postihnutých difúznym nehomogénnym patologickým procesom.

Kľúčové slová:
UVP - umelá ventilácia pľúc; ARDS; trojhladinová UVP; vírusová pneumónia; nehomogénne pľúca


Abstract:
Considering the issues of artificial lung ventilation (ALV) in non-homogenous pathological lung processes (ALI, ARDS, Pneumonia, etc.), the authors applied the three-level lung ventilation to the group of 12 patients with non-homogenous lung injury. Three-level ventilation is defined as a type (modification) of ALV, that consists of a basic level containing the ventilation mode CMV, PCV or PS (ASB) and add-on level, so call background ventilation that consists of two levels of PEEP. PEEP (constant) and PEEPh (PEEP high) with variable frequency and duration of transition between individual levels of PEEP. The objective was to test, whether in the cases of considerably non-homogenous gas distribution in acute pathological disorders of lungs it is possible, using the three-level ALV, to improve the gas distribution into so called slow bronchoalveolar compartments while decreasing the volume load of so called fast compartments and to improve the gas exchange in lungs while sustaining the principles of „non-traumatic ventilation“. To 12 patients with heavy non-homogenous lung injury/disorder (atipic pneumonia and ARDS/ALI), the authors applied the three-level lung ventilation after the ‘low-success‘ ventilation in the mode PCV after recruitment manoeuvre (PaO2/FiO2 = 5-6). After the application of 3LV with the frequency fPCV = 26±4 b.min-1 and PEEPh with the frequency fpeeph = 7 ±2 b.min-1 reaching the minute ventilation MV =12 ± 4 b.min-1, the considerably positive changes in gas exchange in lungs were obverved during 1 to 4 hours. Comparing the changes after the application of 3LV, it was observed that the lung disorder (error) decreased from the levels of 50±5% to ca. 30±5%. The elimination of CO2, with the drop in PaCO2 to the levels under 6±0,3 kPa, has increased and PaO2 has increased to the levels of 7,5 ± 1,2 kPa, while FiO2 was decreased to 0,8 – 0,4. Lung recruitment caused by PEEP=1,2±0,4 kPa, also manifested by increased static compliance Cst from the levels of 0,18±0,02 l/kPa to 0,3±0,02 l/kPa and later up to 0,38±0,05 l/kPa, helped to improve the gas exchange. Airways resistance (Raw) decreased by more than 30%. The improved aeration of lungs is also evaluated by the authors to be the manifestation of improved gas distribution to the areas of long time constant. Patients were transfered after 5±1 days to ventilation mode PS and after the consistent decreasing of ventilation support weaned off the ventilator and transfered to basic care. In conclusion, it can be stated that in spite of low study group the clinical results minimally support, if not more, the results of theoretical mathematic similation of 3LV in mathematical and physical model. The authors also conclude that 3LV improved the gas exchange in lungs in compare to PCV applied after first 2-4 hours of ALV and that 3LV could be promising mode of ventilation for the lungs afflicted by diffusive non-homogenous pathological process

Keywords:
ALV; three-level ALV; ARDS; Viral pnaumonia; Inhomogenous lung

Späť