Späť

Prečo je dôležité liečiť chrápanie a spánkové apnoe aj u vodičov dopravných prostriedkov?
Why is important to treat snoring and sleep apnoea also in transportation vehicle drivers?

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Chrápanie nie je iba neškodný akustický problém, ktorý ruší okolie, ale môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, vysoký krvný tlak, kôrnatenie ciev, zastavenie srdca, cukrovku, mozgovú porážku a mnohé ďalšie zdravotné problémy. Pritom chrápe asi 45 % mužskej populácie a až 5% z nich sú kvôli tomu v ohrození života. Problémy s chrápaním sa zvyčajne zhoršujú s pribúdajúcim vekom a stúpajúcou telesnou hmotnosťou človeka. Diagnostika spánku prebieha v Spánkovom laboratóriu zvyčajne počas noci. Jedno z prvých spánkových laboratórií vo východnej Európe vzniklo na našom pracovisku v Košiciach v roku 1994. O histórii jeho vzniku je možné sa dočítať v knihe Tomori, Redhammer, Donič "Základy spánkovej medicíny, poruchy životných funkcií počas spánku." Košice 1999. Ako prví na Slovensku sme zaviedli celonočné polysomnografické vyšetrenie a začali liečiť pacientov s poruchami dýchania počas spánku pomocou neinvazívnej ventilácie prístrojmi CPAP. Okrem toho sa náš výskumný kolektív venuje skúmaniu mechanizmov regulácie dýchania a reflexov z horných dýchacích ciest. Študujeme poruchy dýchania a životných funkcií počas spánku u ľudí a u zvierat. Podieľame sa na výskume nových originálnych metód umelej pľúcnej ventilácie a účinkov ionizovaných foriem kyslíka na úrovni buniek, tkanív a celého organizmu. Výsledky nášho výskumu si všimol prestížny vedecký časopis The Lancet Respiratory Medicine, ktorý publikoval v septembrovom čísle 2014 informáciu o našom originálnom výskume. Jedna z našich prác bola citovaná v databáze SCOPUS viac ako 50x. Náš výskum otvára cestu k doposiaľ nepoznaným život zachraňujúcim metódam, ktoré sú schopné udržať alebo obnoviť normálne dýchanie a činnosť srdca nielen u zvierat, ale aj u ľudí. Veríme, že v budúcnosti pomocou takýchto metód bude možné okrem iného liečiť chrápanie a zástavy dýchania počas spánku. Počas jarnej školy doktorandov sa študenti dozvedia ako sa náš základný výskum dostal postupne od mačiek až ku človeku a prečo je potrebné vyhľadávať a liečiť spánkové apnoe aj u vodičov dopravných prostriedkov. Bude prezentovaná najnovšia direktíva Európskej komisie o udeľovaní vodičských oprávnení osobám u ktorých bolo zistený syndróm spánkového apnoe.

Kľúčové slová:
spánkové apnoe; OSA; chrápanie; liečba; vodiči


Abstract:
Snoring is not only a benign, noisy and disturbing acoustic phenomenon, but it is also a disorder that can lead to cardiac arrhythmia, arterial hypertension, progression of atherosclerosis, diabetes mellitus, sudden cardiac death, stroke, and many other serious health problems. It is estimated that 45% of men suffer from snoring that endangers lives of approximately 5% of the affected individuals. Problems with snoring usually progress with an increasing age and body weight. The diagnosis of sleep disordered breathing can be performed in the Sleep laboratory during the overnight sleep testing. The Sleep laboratory adjacent to the Faculty of Medicine, UPJS in Kosice was established in 1994 as one of the first sleep labs in the Eastern Europe. The history of our Sleep lab is described in the textbook entitled, „Základy spánkovej medicíny, poruchy životných funkcií počas spánku," by Tomori, Redhammer, and Donič, published in 1999 in Kosice. We pioneered both the overnight polysomnography and the non-invasive continuous positive airway pressure (CPAP) treatment of patients with sleep-related breathing disorders in Slovakia. In addition, our research team investigates control mechanisms of breathing and upper airway reflexes. We study the sleep-related breathing and vital function disorders in humans and in experimental animals. Further, we participate at researching new original methods of artificial lung ventilation and effects of ionised forms of oxygen at the level of cell, tissue, and the whole organism. The results of our research were recognized by prestigeous scientific journal The Lancet Respiratory Medicine in September 2014. One of our paper was cited more than 50-times in the SCOPUS and WOS citation databases. Our work paves the way for as yet unknown life-saving methods that are capable of maintaining or restoring normal breathing and cardiac activity not only in animals, but also in humans. We believe that in future, these methods will also enable to treat snoring and apnoeic episodes during sleep. During this course, the postdoctoral research fellows will learn about our research activities and their progress, beginning with the basic research on cats to clinical and translational research in humans and why is important to screen and treat sleep apnoe in transportation vehicle drivers. Will be presented directive of European Commision regarding driving licence policy in patiets with sleep apnoea syndrome.

Keywords:
sleep apnoea; OSA; snoring; treatment; drivers

Späť