Späť

Logistická regresia
Logistic regression

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Logistická regresia je dnes jedným z najdôležitejších nástrojov na analýzu dichotomických kategoriálnych dát. Tento typ dát je pritom v praxi dosť častý. Prednáška priblíži princípy i praktické použitie tejto metódy.

Kľúčové slová:
logistická regresia; dichotomické dáta;  ;  ; 


Abstract:
Logistic regresssion is today on of the most important tools for the analysis of dichotomic categorial data. But this type of data is in practice quite frequent. The lecture will explain both principles and practical use of this method.

Keywords:
logistic regression; dichotomic data;  ; ; 

Späť