Späť

Filozofia po Manhattane
Philosophy after Manhattan

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Teroristický útok z 11. sept. 2001 na Svetové obchodné centrum na Manhattane sa stal symbolickým útoku nielen proti USA, ale západnej civilizácii vôbec. Po 20. storočí ako "storočí vojen" (J. Patočka), 21. storočia začalo a permanentne pokračuje ako "storočie terorizmu". Do dnešných dní sa táto rozhodujúca tendencia celosvetovej existencie ľudstva len potvrdzuje. To je aj výzva pre filozofiu podrobiť tento atributívny fenomén nášho života hĺbkovej filozofickej analýze. Sme dostatočne odhodlaní sebakriticky poznať čo je to vlastne Západ, západná kultúra či fenomén "krízy Európy ako kríza európskych vied" (E. Husserl). "Vykĺbenosť doby" a jej ekonomické, sociálne a existenciálne dôsledky.

Kľúčové slová:
Manhattan; Patočka; kríza Európy; kríza európskych vied; Husserl


Abstract:
The terrorist attacks of Sept. 11. 2001 at the World Trade Center in Manhattan has become not only a symbolic attack against the United States, but Western civilization in general. After the 20th century as the "century of war" (J. Patocka), the 21st century began and continues as a permanent "century of terrorism". To this day, this critical global trend confirms the existence of mankind. It is a challenge to philosophy undergo this attributive phenomenon of our lives deep philosophical analysis. We are committed to critically enough to know what exactly is the West or Western culture phenomenon "crisis of Europe as crisis european sciencies." (E. Husserl). "Dislocation age" and its economic, social and existential implications.

Keywords:
Manhattan; Patočka; crisis of Europe; crisis european sciences; Husserl

Späť