Späť

Môžu "Vitamíny kyslíka" alebo Signálne molekuly ovplyvniť všetky chorobné stavy? Terapia ionizovaným kyslíkom (TIO2/Engler)
Can "Air Vitamins" or Signal Molecules influenced all diseases? Ionized Oxygen Therapy (IO2Th/Engler)

a.prof. DDr. med. Univ. Ivan Engler, PhD.
Medical Research for Natural Therapy, Salzburg,

Abstrakt:
Každý vie, že kyslík (O2) je nevyhnutný pre život. Učíme sa o tom a stretávame sa v každodennom živote. Je potrebný ku horeniu, ale aj pre získavanie energie v mitochondriách živých organizmov. V ovzduší ktoré dýchame sa nachádza 21% O2. Málo kto si však uvedomuje aký kyslík dýchame a jeho nadbytok ako aj nedostatok môže byť rovnako škodlivý. Vo svete vznikajú kyslíkové bary kde ľudia chodia dýchať O2 z kyslíkových koncentrátorov. V prírode sa molekula kyslíka vyskytuje vo viacerých formách (O2, O2-•, O2+•, 1O2, O3, O:). Nájdeme ho vo vzduchu ale aj rozpustený vo vode. Veľmi známou formou kyslíka je ozón O3 ktorý vzniká pri bleskoch a v rôznych elektrických prístrojoch. Dýchať ozón vo vyššej koncentrácii ako je prípustné je nebezpečné - poškodzuje pľúca. Poznáme aj ionizované formy kyslíka (O2-•, O2+•), ktoré sa vyskytujú v prírode. Vznikajú počas elektrických výbojov počas búrky, pri vodopádoch, na hrebeňoch morských vĺn ale aj v ihličnatých lesoch. Ionizované formy kyslíka dokážeme pripraviť v laboratórnych podmienkach v plazmovej komore. Prvý plazmový prístroj na prípravu ionizovaných foriem kyslíka na svete navrhol a skonštruoval v Salzburgu Dr. Ivan Engler v roku 1980 a tým umožnil výskum ich biologických účinkov v experimentoch in vitro, a u zvierat. U ľudí zaviedol do praxe novú liečebnú metódu Terapia ionizovaným kyslíkom (TIO2/Engler), ktorá priniesla veľmi zaujímavé klinické výsledky. Ionizované formy kyslíka boli v literatúre nazvané "vitamínmi vzduchu" pretože v nízkych koncentráciách podobne ako vitamíny majú významné biologické účinky. Avšak vysoké dávky (O2-•, O2+•) môžu viesť k chorobám z radikálov.

Kľúčové slová:
kyslík; choroby vyvolané voľnými radikálmi; Mitochondriálna dysfunkcia; Terapia ionizovaným kyslíkom; vitamíny vzduchu


Abstract:
Everybody knows that oxygen (O2) is essential for the life. We are learning about it in the school and we are conflict with it in daily life. Oxygen is important for burning, but also for energy production in mitochondria of living organism. In the air, which we are bereathing there are 21% O2. Only few peoples realize which oxygen we are breathing and that excess or lack of oxygen is equally harmful either. In the world oxygen bars starting to open, where peoples breath (O2) from oxygen concentrators. In the nature we can find oxygen in a several forms (O2, O2-•, O2+•, 1O2, O3, O:). Oxygen can be find in the air as well as in the water. Very well known form of oxygen is ozone O3 which appeared during storm and lightening. It is produced by various electrical devices (old copy machines for instance). Breathing ozone in higher concentration than allowable is dangerous; it can cause lung damage. We recognize ionized form of oxygen (O2-•, O2+•), which appeared in the nature. It originate from atmosphere during electric discharges over storm, near waterfalls, at a wave crest of the sea, but also in forest with evergreens. Ionized form of oxygen can be prepared in laboratory conditions in high voltage plasma chamber. The first plasma chamber device in the world for production of ionized form of oxygen from pure medical oxygen was invented by Dr. Ivan Engler in Salzburg Austria in 1980. This device enabled research of biological effect of ionized form of oxygen in vitro as well as on animal experiments. In the humans Dr. Engler introduced a new therapeutic methods named Ionized oxygen therapy (TIO2/Engler), method which produced very interesting therapeutic results. The ionized form of oxygen was named in literature "vitamins of the air" because similarly as vitamins in very small dose has important biological effects. However high dose of oxygen radical (O2-•, O2+•) may cause disease.

Keywords:
Oxygen; Diseases caused by free Radicals; Mitochondrial dysfunction; Ionized Oxygen Therapy; vitamins of the air

Späť