Späť

Ako úroveň kognitívnych schopností vplýva na predvídateľnosť významu zložených slov v angličtine
How the level of cognitive abilities influences the meaning predictability of compounds in English

Mgr. Lenka Janovcová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Keď sa používatelia jazyka po prvýkrát stretnú s novou lexémou, potrebujú určiť jej význam na základe gramatických pravidiel platných v jazyku, svojich extra-lingvistických vedomostí, prípadne na základe kontextu, ak je daný. Skúmanie toho, akým spôsobom používatelia jazyka interpretujú nové lexémy, sme ukotvili v Štekauerovej Teórii predvídateľnosti významu. Táto teória sa zameriava na určenie najpravdepodobnejšieho významu novej lexémy spomedzi všetkých jej možných významov, ktoré medzi sebou súperia. Primárnou otázkou nášho výskumu je, či úroveň verbálnych a non-verbálnych kognitívnych schopností jedinca patrí medzi faktory, ktoré ovplyvňujú predvídanie významu nových kompozít v angličtine mimo kontextu. Výsledky výskumu potvrdzujú tendenciu formulovanú v predchádzajúcom výskume, že pre každé nové zložené slovo je jeden význam dominantný (prípadne sú to dva významy). Okrem toho, výsledky výskumu poukazujú na podobnosti i rozdiely v predvídaní významu anglických zložených slov medzi používateľmi jazyka s vysokou respektíve nízkou úrovňou verbálnych kognitívnych schopností na jednej strane, a medzi používateľmi jazyka s vysokou s respektíve nízkou úrovňou non-verbálnych kognitívnych schopností na strane druhej.

Kľúčové slová:
predvídateľnosť významu; mimo-kontextovosť; zložené slová; angličtina; kognitívne schopnosti


Abstract:
When language users are encountered with a novel lexical unit for the first time, they need to identify its meaning on the basis of the grammatical rules of the language, their extra-linguistic knowledge, and the context if given. To investigate how the new lexical units are interpreted, Štekauer’s Meaning Predictability Theory is used as a framework. This theory focuses on the identification of the most probable of all possible interpretations of a novel complex word that compete to be selected. The main question of the present research is whether the level of verbal and non-verbal cognitive abilities belongs to the factors influencing context-free meaning prediction of novel English compounds. The results confirm the tendency of one (or two) dominant reading for each novel compound, postulated in the previous research. In addition, they point out both to certain similarities and differences between the meaning prediction of English compounds, between the language users with high and low verbal cognitive abilities on the one hand, and between the language users with high and low non-verbal cognitive abilities on the other hand.

Keywords:
meaning predictability; context-free; compounds; English; cognitive abilities

Späť