Späť

Hydrodynamické modelovanie zrážok ťažkých iónov
Hydrodynamic modelling of heavy ion collisions

RNDr. Zuzana Fecková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
V zrážkach ťažkých iónov pri veľmi vysokých energiách vzniká nový stav hmoty, kvarkovo-gluónová plazma. Expanziu hmoty, vznikajúcej v zrážke, dobre popisuje hydrodynamika. Predstavujeme nový algoritmus pre relativistické hydrodynamické modelovanie založený na presnom riešení Riemannovho problému. Výsledky štandardných numerických testov preukazujú, že s vhodnou diskretizáciou mriežky dosahuje tento model nízku numerickú viskozitu a vysokú presnosť.

Kľúčové slová:
kvarkovo-gluónová plazma; relativistická hydrodynamika; Riemannov problém; relativistické jadrové zrážky; Godunovova schéma


Abstract:
In heavy ion collisions at very high energies, a novel state of matter, quark-gluon plasma, is created. The expansion of the matter created in the collision is well described by hydrodynamics. We present a new algorithm for relativistic hydrodynamic modelling based on the exact solution of Riemann problem. Standard numerical tests are executed, showing that low numerical viscosity and high precision are attained with proper discretization.

Keywords:
quark-gluon plasma; relativistic hydrodynamics; Riemann problem; relativistic nuclear collisions; Godunov scheme

Späť