Späť

Multifokálna ateroskleróza u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
Multifocal atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus

MUDr. Zuzana Malachovská
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Diabetes mellitus 2. typu (DM2) urýchľuje proces arterosklerózy,dôsledkom čoho sú závažné kardio- a cerebrovaskulárne príhody. Arteroskleróza pri DM2 je typicky polyvaskulárne a multifokálne ochorenie, ktoré môže dlho prebiehať asyptomaticky. Multifokálna ateroskleróza (MFA)a diabetes mellitus sú zodpovedné za prognosticky horší priebeh akútnych vaskulárnych príhod u týchto pacientov. Meranie hrúbky intimo-mediálneho komplexu a posúdenie stenóz na extrakoronárnych artériach môže nielen predikovať závažnosť koronárnej aterosklerózy, ale aj posúdiť celkové riziko rozvoja vaskulárnych príhod. Cieľom štúdie je zistiť prevalenciu karotídových a/alebo periférnych aterosklerotických lézií, chronickej ischemickej choroby srdca (prekonaný akútny infarkt myokardu alebo stabilná angina pectoris) a prevalenciu cievnej mozgovej príhody u 50 konsekutívnych pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Pacienti boli vyšetrení pomocou Doppler ultrazvuku, realizovali sme merania intimomediálnej hrúbky a výpočty členkovo-ramenných indexov. Testovaný bol vplyv metabolickej kompenzácie (napr. HbA1c), fajčenia a telesného zloženia. Merané boli aj parametre endotelovej dysfukcie (rýchlosť pulzovej vlny, prietokom mediovaná dilatácia). Štatistické analýzy boli vykonané pomocou programu SigmaStat 13.0. V rámci manažmentu pacienta s DM2 a dokázanou patológiou v jednom cievnom riečisku by sa mali do bežnej lekárskej praxe aktívne implementovať metódy na detekciu a monitoring ateroklerotického postihnutia ostatných cievnych systémov, aby sme vedeli efektívne uplatniť metódy prevencie a liečby ischemických vaskulárnych príhod.

Kľúčové slová:
ateroskleróza; intimo-mediálna hrúbka; index členok-rameno; analýza telesného zloženia; endotelová dysfunkcia


Abstract:
Type 2 diabetes mellitus accelerates the process of arteriosclerosis and may result in severe cardio-/cerebrovascular events. In type 2 diabetes, arteriosclerosis is a polyvascular and multifocal disease that can advance without overt symptoms. Multifocal atherosclerosis (MFA) and diabetes mellitus determine even less favorable course of acute vascular catastrophes.It is considered that estimating thickness of carotid artery intima-media complex, degree of stenosis of extracoronary arteries one can not only predict severity of coronary atherosclerosis but also assess total risk of development of vascular events. The aim is to investigate the prevalence of carotid and/or peripheral atherosclerotic lesions, chronic ischemic heart disease (previous acute myocardial infarction or stable angina) and stroke in 50 consecutive patients with type 2 diabetes mellitus. Patients were examided by Doppler ultrasound, intimomedial thickness was measured and ankle-brachial was calculated. Influence of metabolic compensation (e.g. HbA1c), smoking and body composition was tested. Parametres of endothelial dysfunction (pulse wave velocity, flow mediated dilatation) were measured. Statistical analyses will be done in SigmaStat 13.0. It is necessary to include into routine practice of physicians observing patients with DM2 with pathology of any vascular bed active detection and monitoring of involvement of other vascular beds in order to make timely decision on the use of effective methods of treatment and prevention of ischemic events.

Keywords:
atherosclerosis; intimo-medial thickness; ankle-brachial index; body composition analysis; endothelial dysfunction

Späť