Späť

Sloboda podnikania a ochrana spotrebiteľa ako základné práva v práve proti nekalej súťaži
Freedom to conduct a business and consumer protection as a fundametnal rights in the law against unfair comeptition

Mgr. Dominika Zavadová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt:
Základné práva a slobody sú garantované ústavnými normami a medzinárodnými dokumentmi. Ich prejav však môžeme nájsť aj v súkromnom práve, toto ich prežarovanie sa dotýka aj oblasti nekalej súťaže a nekalých obchodných praktík. V rámci tejto oblasti sa zameriame na slobodu podnikania a ochranu spotrebiteľa, ktoré sú ústrednými základnými právami v tejto oblasti práva.

Kľúčové slová:
nekalá súťaž; nekalé obchodné praktiky; sloboda podnikania; ochrana spotrebiteľa; základné práva


Abstract:
Fundamental rights and freedoms are guaranteed by constitutional norms and international treaties. Their touch can be also finded in the private law, this influence deals with unfair competition and unfair commercial practices. We focus on the freedom to concuct a business and consumer protection, which are in the centre of this part of law.

Keywords:
unfair competition; unfair commercial practices; freedom to conduct a business; consumer protection; fundamental rights

Späť