Späť

Na ceste za prosperitou Európskej únie (s novými úniovými daňami)
The way of EU prosperity (Does the EU need its own taxes)?

Mgr. František Bonk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt:
Autor sa v príspevku zaoberá čoraz väčšmi aktuálnou otázkou vlastných daní Európskej únie. Inštitúcie EÚ v posledných rokoch vyvíjajú úsilie o prehodnotenie systému vlastných zdrojov EÚ a úniové dane sa v rámci EÚ javia ako vhodný nástroj na upevňovanie jednotného vnútorného trhu. Predovšetkým si však Únia v súvislosti s otázkou jej financovania nárokuje dostatočné príjmy (na zabezpečovanie verejných potrieb). Autor sa v príspevku zaoberá otázkou právneho základu "vlastných daní EÚ", ako aj konkrétnymi iniciatívami v oblasti zdaňovania z dielne úniového normotvorcu (s väčším či menším potenciálom úspechu). Práve tieto súčasné aktivity sú presvedčivým dôkazom, že EÚ má ambíciu stať sa daňovou úniou.

Kľúčové slová:
daň; Európska únia; vlastné dane Euróspkej únie; inštitúcie Európskej únie; jednotný vnútorný trh Európskej únie


Abstract:
Author in this article deal with currently more important issues of the EU own taxes. EU institutions during last years put an enormous effort on issues of reevaluation of the EU own resources system. EU own taxes seem therefore as an efficient instrument for strenghtening of the EU single market. Due to its task in providing public needs EU desire nowadays for more generous and sufficient revenues. Author in this article deal mostly with issues of legal basis of "the EU own taxes" as well as with current iniciatives of EU legislator in the field of taxation (with more or less potential of success). These current activities prove that EU have its main ambition - to become a tax union.

Keywords:
tax; European Union; own taxes of the European Union; institutions of the European Union; common single market of the European Union

Späť