Späť

Polymorfné gény a autoflourescencia plazmy pacientov s malígnym melanóm
Polymorphic genes and autofluorescence of patient’s blood plasma with malignant melanoma

Mgr. Ivana Špaková, RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, doc. MVDr. Martina Pilátová PhD., RNDr. Beáta Veliká PhD., prof. Ing. Mária Mareková CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Malígny melanóm (MM) je zhubné rakovinové ochorenie kože, predstavujúce cca 7% všetkých kožných nádorov s 90% mortalitou. Genetická dispozícia polymorfných génov VDR, VEGF, EGF, svetlý fototyp kože a nízka hladina vitamínu D v krvi sú častou príčinou vzniku MM. MM vykazuje signifikantné zmeny pozorované v autofluorescencii (AF) proteínov prítomných v krvnej plazme. Sledovanie hladín vitamínu D, detekcia polymorfizmov VDR a génov angiogenézy v krvi pacientov a v kontrolnej skupine. Stanovenie AF v oblasti proteínov a NADH+H+ v plazme pacientov oproti kontrolnej skupine. Po izolácii DNA z krvi pomocou komerčného kitu sme detegovali prítomnosť polymorfizmu génu pre VDR, VEGF a EGF. Pomocou synchrónneho fluorescenčného fingerprintu (SFFP) sme pozorovali zmeny v AF proteínov a NADH+H+ v plazme pacientov s MM oproti kontrolnej skupine. U pacientov s MM sme pozorovali signifikantné zmeny polymorfizmov VDR, VEGF-A, VEGF-B, EGF-2. V plazme pacientov oproti kontrolnej skupine sme detegovali zníženie autofluorescencie λ ≈ 350 nm, čo môže súvisieť s hypoxiou rakovinových buniek. Molekulová analýza VDR, VEGF a EGF polymorfných génov a ich vzájomná korelácia s hladinami vitamínu D by mohla prispieť k spresneniu diagnostiky (napr. určenie štádia) a k možnému terapeutickému využitiu vitamínu D u pacientov s MM.

Kľúčové slová:
hladina vitamínu D; polymorfizmy VDR; VEGF; EGF; autofluorescencia


Abstract:
Malignant melanoma (MM) is malignancy that represent cca 7% of all skin tumors with 90% mortality. Genetic disposition of polymorphic genes VDR, VEGF, EGF, light-coloured skin and low vit. D level are most frequent causes of MM formation. MM shows significant changes observed in autofluorescence (AF) of blood plasma proteins. Monitoring the levels of vit. D, detection of VDR polymorphisms and angiogenic genes in patients’ and control group blood. Determination of AF of proteins and NADH+H+ in patients’ plasma and in control group. After isolation of the DNA from the blood using a commercial kit was detected the presence of a polymorphism of VDR, VEGF, EGF genes. Using the synchronous fluorescence fingerprint (SFFP) was observed changes in AF of proteins and NADH+H+ in patients group compared with control. In patients group was observed significant changes in polymorphisms of VDR, VEGF-A, VEGF-B, EGF-2. In patients plasma compared with control was detected AF decrease in λ ≈ 350 nm, which may be associated with hypoxia of cancer cells. Molecular analysis of VDR, VEGF, EGF polymorphic genes and their cross-correlation with vit. D levels could contribute in diagnosis clarifying (e.g. identification of cancer stage) and to potential therapeutic application of vitamin D in patients with MM.

Keywords:
level of vitamin D; VDR polymorphisms; VEGF; EGF; autofluorescence

Späť