Späť

Funkcie receptorov SLAMF rodiny
Function of SLAMF family receptors

Mgr. Matúš Čoma
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
SLAMF receptorová rodina (rodina receptorov signálnych lymfocytových aktivačných molekúl) je atraktívnou a novopopísanou skupinou 9 glykoproteínov radených do rodiny imunoglobulínov. SLAMF receptory sú exprimované na širokom spektre leukocytov zahŕňajúc ich skoré vývojové podskupiny. Atraktivita týchto receptorov spočíva v ich bohatých imunologických funkciách. SLAMF receptory ovplyvňujú leukocytárnu sekréciu interleukínov (IL-2, IL-4, IL-6, IL8 a IL-12), interferónu gama (IFN-?) a tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (TNF-?). SLAMF receptory sú signálnymi receptormi, modulujú aktiváciu a diferenciáciu širokého spektra buniek imunitného systému, sprostredkovávajú medzibunkovú interakciu a zúčastňujú sa regulácie mnohých funkcií leukocytov. Receptor SLAMF1 (CD150) slúži ako mikrobiálny senzor a zároveň je jedným z dvoch známych receptorov vírusu osýpok. Protilátky proti receptorom SLAMF3 (CD229) a SLAMF7 (CD319) nachádzajú uplatnenie v diagnostike a terapii mnohopočetného myelómu.

Kľúčové slová:
SLAMF; SLAM; receptor; funkcia; mnohopočetný myelóm


Abstract:
SLAMF receptor family (signaling lymphocytic activation molecule receptor family) is an attractive and newly-described group of 9 glycoproteins that belong to immunoglobulin family. SLAMF receptors are expressed on a wide variety of leukocytes including their early maturation stages. These receptors are attractive due to their rich immunological functions. SLAMF receptors affect leukocyte secretion of interleukins (IL-2, IL-4, IL-6, IL8 a IL-12), interferon gamma (IFN-?) a tumor necrosis factor alpha (TNF-?). SLAMF receptors are signaling receptors, they modulate intercellular interaction and regulate several leukocyte functions. Receptor SLAMF1 (CD150) serves as a microbial sensor and it is one of two already known receptors of measles virus. Antibodies against receptors SLAMF3 (CD229) and SLAMF7 (CD319) are useful tools in diagnostics and therapy of multiple myeloma.

Keywords:
SLAMF; SLAM; receptor; function; multiple myeloma

Späť