Späť

Magnetoštruktúrne korelácie v anión-radikálovej soli [Mn(phen)3](TCNQ)2.H2O
Magnetostructural correlations in anion-radical salt [Mn(phen)3](TCNQ)2.H2O

Mgr. Daniela Šoltésová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Anión-radikálové soli založené na báze 7,7’,8,8’- tetrakyanochinodimetánových molekúl (TCNQ) a obsahujúce prechodový kov sú zaujímavými materiálmi kvôli ich schopnosti vytvárať nízkorozmerné magnety. V tejto práci boli študované magneto-štruktúrne korelácie organickej anión-radikálovej soli [Mn(phen)3](TCNQ)2.H2O. Magnetické vlastnosti tejto látky boli študované meraním magnetickej dc-susceptibility, magnetizácie a tepelnej kapacity. Získané experimentálne dáta boli popísané modelom, ktorý zahŕňa výmenné interakcie medzi molekulami TCNQ navzájom a aj medzi TCNQ a prechodovým kovom Mn(II). Následne bolo možné priamo určiť veľkosť výmennej interakcie medzi iónom prechodového kovu a anión-radikálom. Určená výmenná interakcia prechodového kovu Mn(II) s molekulou TCNQ je výrazne menšia ako vzájomná výmenná interakcia medzi molekulami TCNQ a má hodnotu 1,5 K.

Kľúčové slová:
organické magnetiká; magnetoštruktúrne korelácie; nízkorozmerný magnetizmus; systémy s nábojovým prenosom; termodynamické vlastnosti


Abstract:
Anion-radical salts of 7,7’,8,8’-tetracyanoquinodimethane (TCNQ) and containing transition-metal are interesting due to their ability to form low-dimensional magnets. The aim of the present work is the study of magneto-structural correlations in the organic anion–radical salt [Mn(phen)3](TCNQ)2*H2O. The magnetic properties were studied by magnetic dc-susceptibility, magnetization and heat capacity measurements. Experimental data can be described by a model, which includes the exchange interaction between TCNQ molecules with each other and exchange interaction between TCNQ and transition metal Mn(II). Consequently, it is possible to directly determine the strength of the exchange interaction between the transition metal ion and anion-radical. The exchange interaction of the transition metal of Mn(II) with TCNQ molecule is significantly smaller than the mutual exchange interaction between TCNQ molecules and has a value of 1.5 K.

Keywords:
organic magnetic materials; magnetostructural correlations; low-dimensional magnetism; systems with charge transfer; thermodynamic properties

Späť