Späť

Analýza trusu podkovára južného (Rhinolophus euryale) z obdobia hibernácie
Analysis of Rhinolophus euryale faeces from hibernation period

Mgr. Edita Miková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Cieľom tejto práce bolo charakterizovať zloženie gélovitého zimného trusu podkovára južného (Rhinolophus euryale), zanalyzovať ho a opísať. Využitím binokulárnej lupy sme morfologicky zhodnotili uniformitu celej analyzovanej vzorky, pričom všetky pelety vzorky boli tvorené mukóznym materiálom zvonka a homogénnou masou vnútri. Genetickými metódami sme potvrdili netopierí pôvod tohto typu trusu, pričom trus neobsahuje žiadne zvyšky koristi, hmyzu. Z cytologického hľadiska trus neobsahuje žiadne bunky, ak, tak len ich fragmenty, naopak je bohatý na mukózny materiál. Analyzované peptidy patrili k Mammalia, Craniata a Eukariota, a niektoré sme zaradili k bakteriálnym. Len zanedbateľné množstvo patrilo k Arthropoda, čo považujeme za rudimentálny výskyt. Geologickou analýzou sme zistili, že masa vnútri je tvorená ako organickým, tak aj anorganickým materiálom, ktorý po mikroskopickej analýze zodpovedá fosfátu, uhličitanu vápenatému a ílom. Rovnako sme potvrdili aj prítomnosť čiastočiek kremeňa, fytolitov a sferulity tvorené šťaveľanom vápenatým. Využitím difrakcie röntgenovými lúčmi sme v anorganickej zložke trusu charakterizovali kremeň, kalcit a íly. Vysoké zastúpenie anorganických zložiek v truse dokazuje, že tento materiál musí byť prijímaný aktívne, keďže produkcia živočíchom samotným nie je možná.

Kľúčové slová:
chiroptera; zimná sezóna; DNA; proteíny; anorganická hmota


Abstract:
The aim of this study was to characterize composition of the gel-like winter droppings of Rhinolophus euryale. Using a binocular magnifier, we evaluate morphological uniformity across the analyzed sample. All samples were made up of mucous material outside and homogeneous mass inside. Using genetic methods, we confirmed the bat origin of the droppings, whilst there were no remains of insect prey in the droppings. From the cytological point of view, the faeces contain no cells, if some, just fragments of them. In contrast, there was high proportion of mucous material. Analysed peptides belongs to Mammalia, Craniata and Eukaryota databases at the same time, 13 peptides were characterised as bacterial. Just 4 peptides belongs to Arthropoda, wich can be also rudimental occurrence confirms no arthropoda in faeces as a prey. By petrographic analysis, we confirmed that homogenous mass inside is composed of organic, as well as anorganic material, which corresponds to phosphate, calcium carbonate and clay. We also confirmed the presence of particles of quartz, phytolits and spherulites made of calcium oxalate. Using X-ray diffraction we characterized quartz, calcite and clays in inorganic part of droppings. The high proportion of inorganic material inside the pellets shows, those bats must intake this material actively, because production de nuovo is not possible.

Keywords:
chiroptera; winter season; DNA; proteins; inorganic matter

Späť