Späť

Konceptualizácia pojmu „politická participácia“
Conceptualization of the term „Political Participation“

Mgr. Jakub Bardovič
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Participácia občanov na rozhodovacích procesoch je kľúčovým predpokladom každej demokratickej spoločnosti. Napriek jeho dôležitosti neexistuje jednotné chápanie tohto pojmu. Jednotlivý autori sa rozchádzajú v tom, čo tento pojem obsahuje. V literatúre nie je jednotnosť používania pojmov politická participácia, občianska participácia a pojmov ako zapojenie a angažovanosť. Cieľom príspevku je charakterizovať konceptualizáciu pojmu „politická participácia“.

Kľúčové slová:
politická participácia; politická angažovanosť; občianska participácia; politické zapojenie; demokracia


Abstract:
Citizens’ participation in decision-making is key to any democratic society. Despite its importance, there is no common understanding of this term. Individual authors differ on what the concept contains. In the literature, there is not unification of using term as political participation, civic participation and the concepts such as engagement and involvement. The aim of an article is to characterize the conceptualization of the term "political participation".

Keywords:
political participation; civic participation; political involvement; political engagement; democracy

Späť