Späť

Ako (s)právne zvoliť prezidenta
How to rightly elect the president

Mgr. Juraj Martaus
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt:
Ambíciou predkladaného článku je v krátkosti priblížiť ústavnoprávny spor, ktorý je spojený s interpretáciou článku 101 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Tento spor súvisí s otázkou, či získanie hlasov nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov stačí na zvolenie kandidáta za prezidenta v prvom kole voľby alebo či Ústava vyžaduje, aby kandidát získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov. Cieľom článku je tak okrem iného zdôrazniť význam interpretácie pri aplikácii právnych noriem v právnej praxi.

Kľúčové slová:
prezident; ústava; voľby; interpretácia; prvé kolo


Abstract:
The ambition of submitted article is to briefly elucidate constitutional dispute, which is connected with interpretation of article 101 paragraph 4 of the Constitution of Slovak Republic. This dispute relates to the question, whether the acquisition of a simple majority of votes of the voters enough to elect a candidate for president in the first round of elections or whether the Constitution requires, that the candidate has to receive an absolute majority of votes of all eligible voters. The aim of the article is, among other things, to underline the importance of interpretation in the application of legal norms in legal practice.

Keywords:
president; constitution; election; interpretation; first round

Späť