Späť

Asociácie medzi sebaposudzovaným zdravím, mentálnymi zdravotnými problémami, hmotnosťou a sedavým správaním u adolescentov v SR
Associations among self-rated health, mental health problems, weight status and sedentary behaviour in urban adolescent in Slovakia

Mgr. Markéta Lachytová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
V súčasnosti adolescenti žijú obklopení médiami ku ktorým majú neobmedzený prístup a ktoré využívajú rôznymi – očakávanými aj neočakávanými spôsobmi. Tradičné médiá ako je napr. TV tínedžeri nahrádzajú komunikáciou na sociálnych sieťach, hraním video hier. Nie je pochýb o tom, že média vzdelávajú, na druhej strane je potrebné upriamiť pozornosť na to, akým spôsobom médiá ovplyvňujú agresivitu, sexuálne správanie, užívanie návykových látok, poruchy príjmu potravy a akademický výkon. Mnoho známych negatívnych dopadov médií sa týka redukcie fyzickej aktivity, nadhmotnosti a nezdravého spôsobu stravovania. Video hry ovplyvňujú predovšetkým agresivitu, úzkosť, izoláciu, zmeny v emocionálnej oblasti, zvyšujú potenciál podľahnutia závislostiam a zhoršujú rozpoznávanie reality. Cieľom našej práce bolo vysvetliť vzťahy medzi sebaposudzovaným zdravím, mentálnymi zdravotnými problémami, hmotnosťou a sedavým správaním u adolescentov žijúcich v mestách v Slovenskej republike. Metodológia: Základom štúdie je prierezový dotazníkový zber dát použitím dotazníka EURO-URHIS 2 projektu. V súbore je 1111 adolescentov; 52.8% chlapcov s priemerným vekom 14.4±0.5 roka a u dievčat je to 14.2±0.4 roka (SD=14.4±0.5). Na hodnotenie zdravotného stavu bola použitá otázka: „Povedal/a by si, že Tvoje zdravie je...?“. Respondenti mali tieto možnosti na sebapozúdenie zdravia: „vynikajúce“; „veľmi dobré“; „dobré“; „nie zlé“; „zlé“. Na posúdenie MZP bol použitý dotazník SDQ The Strengths and difficulty questionnaire (SDQ, Goodman a spol., 1998). Tvorí ho 5 subškál – problémové správanie; emocionálne problémy; hyperaktivita a nepozornosť; rovesnícke problémy a prosociálne správanie. Skóre jednotlivých subškál – s výnimkou prosociálneho správania – bolo spočítané a vytvára Totálne skóre ťažkostí (rozsah 0 – 40 bodov). Na základe totálneho skóre boli respondenti zaradení do jednej z 3 tried a to s normálnym, hraničným a abnormálnym skóre. Cronbachova alfa Totálneho skóre ťažkostí je 0.614. Antropometrické meranie – (hmotnosti a výšky respondentov). V Slovenskej republike je používaný Národný referenčný štandard BMI na základe ktorého sú adolescenti s hodnotou BMI >25 percentil zaradení do kategórie podhmotnosti; BMI v rozmedzí ?25 – >75 percentil indikuje normálnu hmotnosť; nadhmotnosť je v limitách BMI ?75 - >90 percentil a respondenti s BMI ?90 percentil sú zaradení do kategórie obezity. Sedavé správanie bolo hodnotené na základe odpovedí respondentov na 2 otázky. Prvá otázka sa týkala pozerania televízie a znela: „Koľko času si strávil/a v priemerný školský deň pozeraním televízie ? Druhá otázka sa týkala práce s počítačom a znela: „Koľko času sistrávil/a v priemerný školský deň na počítači ? Na obe otázky respondenti odpovedať vyjadrením času v hodinách a minútach. Odpovede na obe otázky boli následne dichotomizované na vyjadrenie Áno/Nie podľa dĺžky pozerania na TV, resp. používania PC dlhšie ako 2 hod. Asociácie medzi sebaposúdeným zdravím a nezávislými premennými boli skúmané lineárnou regresiou. Výsledky: Väčšina respondentov (95.1%) hodnotila svoje zdravie ako veľmi dobré/výborné. V subškálach mapujúcich mentálne zdravotné problémy nie sú v prevalencii medzi dievčatami a chlapcami rozdiely – okrem emocionálnej škály, kde je v abnormálnej triede výskyt dievčat 69.8%. Väčšina adolescentov mala normálnu hmotnosť (50.1%); nadhmotnosť sa vyskytovala u 15.1% a obezitu malo 9.8%. Väčšina adolescentov používa PC (75%) viac ako 2 hod. denne a 68.4% pozerá TV. Vykonaná lineárna regresia poukázala na to, že v signifikantnom vzťahu (p>0.05) ku sebaposudzovanému zdraviu boli identifikované MZP a pohlavie. Výsledky našej práce prispeli ku rozšíreniu poznania asociácii medzi sebaposudzovaným zdravím, MZR a sedavým správaním adolescentov žujúcich v mestách v Slovenskej republike.

Kľúčové slová:
adolescent; seba-posudzované zdravie; mentálne zdravotné problémy; médiá; sedavé správanie


Abstract:
Today’s adolescents live in a world surrounded and defined by media and they have unprecedented access to new media and use them in expected and unexpected ways. Traditional media, specifically television, occupies less time in teenagers lives today, supplanted largely by video games and the PC. There is a evidence that media can be poverfully educational, on the other side recent evidence raises concerns about media’s effects on aggression, sexual behavior, substance use, disordered eating, and academic difficulties. Many negative associations of media use have been reported relating to reduced physical activity, overweight and unhealthy dietary behaviour. Video games specifically have been related to aggressive affect and cognitions, anxiety, isolation, changes to emotional coping strategies, increased addiction potential and difficulty distinguishing reality. The aim of the study was to elucidate associations among self-rated health and mental health problems, weight status and sedentary behaviour in urban adolescents in Slovakia. Methodology: The design of the study was cross-sectional FP 7 EURO-URHIS 2 (2009-2013) project. The present sample included (N=1111) adolescents; consisted of 52.8% boys; mean age of 14.4 ± 0.5 and 14.2 ± 0.4 for girls. Self-rated health was measured by a single question: “Would you say your health is..? Answering options were “excellent”;, “very good”; “good”; not bad”; “bad”. Mental health problems (MHP) – were assessed using the The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 1998). The SDQ is traditionally divided into five scales (conduct problems, emotional symptoms, hyperactivity, peer problems and prosocial behaviour – 5 items each of them). An overall estimate of psychological adjustment is derived from the summed scores of the former four of these five subscales (except of the prosocial subscale) and create a Total difficulty score (The resultant score, range 0–40). The resultant score is convenient to classify as “normal”, “borderline” and “abnormal”. For the Total difficulty score the Cronbach alpfa is 0.614. Weight status was evaluated by the using the National Reference Standards BMI of Slovakia for children and adolescents. At BMI > 25th centile was definied underweight. Normal weight was defined within the limits BMI ? 25 and > 75 centile. Overweight was defined at BMI ? 75 centile and BMI ? 90th centile indicated obesity. Sedentary behaviour was tested by using two questions. The first question was “how nuch time do you spend on watching television in an average schol day ? and the second one was “How much time do you spend on a computer in an average schol day ? Respondents answered their spending time in hours and minutes and furthermore both variables were dichotomised into 2 categories – that means “yes” or “no” according a duration spending a time watching TV or using PC for 2 or more hours a school day. Associations between self-rated health and independent variables were investigated by using of linear regression. Results: The majority of adolescents (95.1%) reported their general health as very good/excellent. There is no gender difference in the prevalence of all 4 classes on SDQ except an emotional scale - in the abnormal class were 69.8% girls. The majority adolescents had normal weight – 50.1%; as overweight were classified 15.1%, and 9.8% respondents were classified as obese. The majority adolescents are using PC (75%) for 2 or more hours a day and 68.4% watching TV. Linear regression shows that the significant associations (p>0.05) were find out between self-rated health and MHP and gender. Study has added to the currently limited data on prevalence and associations of self-rated health with weight status, MHP and sedentary behaviour among urban adolescents in Slovakia.

Keywords:
adolescent; self-rated health; mental health problems; media; sedentary behavior

Späť