Späť

Ochrana pri duševnej tvorivej činnosti
Protection in intellectual creative activity

Mgr. Simona Kostrejová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt:
Problematika a aktuálnosť môjho príspevku je zameraná na oblasť práva duševného vlastníctva, ťažiskovo s poukazom na verejnoprávne aspekty ochrany práv duševného vlastníctva a jeho efektívnu vymožiteľnosť. Príspevok bude vo svojej prvej časti zameraný na všeobecné teoretické otázky práva duševného vlastníctva, charakteristiku subjektov, predmetu a obsahu práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva ako aj právnymi dispozíciami s predmetmi duševného vlastníctva. Ťažiskom príspevku je problematika ochrany duševného vlastníctva s akcentom na skúmanie právnych možností.

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo; autorské právo; predmet; obsah duševného vlastníctva; subjekt


Abstract:
Problems and timeliness of my contribution is focused on the area of ??intellectual property law , specializing in reference to public aspects of intellectual property rights and their effective enforcement. The contribution will be in its first part focuses on general theoretical issues of intellectual property , subject characteristics , subject and content of the rights of the intellectual property and legal dispositions of objects of intellectual property. The focus of this paper is the issue of protection of intellectual property with an emphasis on exploring legal options.

Keywords:
intellectual property; copyright; object; scope of intellectual property; subject

Späť