Späť

Prečo učitelia (ne)využívajú dynamické geometrické systémy vo vyučovaní matematiky
Why teachers (not)use dynamic geometry systems in mathematics education

Mgr. Pavel Molnár
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
V súčasnej dobe sú inovačné trendy v matematickom vzdelávaní často spájané s integráciou IKT do vyučovacieho procesu. Medzi dostupnými softvérmi pre učiteľov matematiky majú významné postavenie dynamické geometrické systémy. V príspevku je opísaný prieskum, ktorý bol realizovaný formou dotazníka, na ktorý odpovedali učitelia matematiky ZŠ a SŠ. Prieskum bol zameraný na zhodnotenie stavu využívania dynamických geometrických systémov vo vyučovaní matematiky na ZŠ a SŠ, a taktiež na zistenie názorov učiteľov na vhodnosť a možnosti ich využitia na skvalitnenie matematického vzdelávania.

Kľúčové slová:
dotazník; učiteľ; matematika; dynamický geometrický systém; GeoGebra


Abstract:
Currently, the innovative trends in mathematics education are often associated with the integration of ICT into the teaching process. Dynamic geometry systems have a significant position between the available software systems for mathematics teachers. This paper describes the survey, which was conducted through a questionnaire answered by the teachers of mathematics at elementary and secondary schools. The survey focused to assess the state of the use of dynamic geometry systems in mathematics education for elementary and secondary schools as well as to determine the suitability of teachers' ideas and how to use them to improve math education.

Keywords:
questionnaire; teacher; mathematics; dynamic geometry systems; GeoGebra

Späť