Späť

Atiproliferatívne účinky akridínových/akridónových derivátov
Antiproliferative activity of acridine/acridone derivatives

Mgr. Gabriela Gönciová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Potenciál akridínových/akridónových liečiv sa od svojho prvého použitia ako farbív a pigmentov významne rozšíril. Aj keď boli akridíny zavedené do klinickej praxe až v roku 1970, nepretržitý výskum ukázal užitočnosť tohto prírodného farmakofóru. V súčasnosti predstavujú akridínove a akridónove analógy triedu zlúčenín, ktoré sú intenzívne študované ako potenciálne protinádorové liečivá. Ich použitie v antikancerogénnej chemoterapii prostredníctvom zacielenia na topoizomerázy, telomerázy/teloméry, proteínkinázy a v prostredí bez kyslíka je stále dôležitým predmetom skúmania. Taktiež, použitie akridínovej časti ako vektora vedie k početným klinickým štúdiám pre liečivá cielené na DNA. Heterocyklická polyaromatická planárna štruktúra akridínu a jeho analógov im umožňuje interkalovať sa do DNA. Ich klinické využitie je však obmedzené v dôsledku niektorých ich nedostatkov, ako sú vysoká toxicita a nádorová rezistencia. Preto neodmysliteľnou súčasťou budúceho výskumu akridínových liečiv je zameranie sa na dizajn a syntézu nových derivátov, viac selektívnych a s menšou toxicitou.

Kľúčové slová:
akridínové deriváty; akridónové deriváty; antineoplastiká; prírodné látky; nádorové ochorenia


Abstract:
Potential of acridine/acridone drugs greatly increased since their first application as dyes and pigments. Although, acridines were introduced into clinical practice in 1970, continued research has shown the usefulness of this natural pharmacophore. At present are acridine and acridone analogs a class of compounds that are intensively studied as potential antitumor drugs. Their use in anticancer chemotherapy targeting topoisomerase, telomerase / telomere, proteinkinase and in oxygen-free environment is still an important subject of investigation . Use of acridine as a vector leads also to numerous clinical studies for DNA targeting drugs. Polyaromatic heterocyclic planar structure of acridine and its analogues allows them to intercalate into DNA. Their clinical application is limited due to some of their deficiencies, such as high toxicity and tumor resistance. Therefore, focus on the design and synthesis of new derivatives, more selective and less toxic will be the essential part of research of acridine drugs.

Keywords:
acridine derivatives; akridónové deriváty; antineoplastics; natural substances; cancer

Späť