Späť

Termodynamické vlastnosti spinového triméru {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4]
Thermodynamic properties of spin trimer system {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4]

Mgr. Katarína Ráczová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Predkladaná práca sa zaoberá štúdiom magnetických a termodynamických vlastností látky {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4], ktorá predstavuje spinový trimér. Pomocou merania susceptibility a tepelnej kapacity sme určili magnetickú štruktúru tejto látky a veľkosť výmenných interakcií. Na základe štruktúry {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4] a elektrónovej konfigurácie bola predpokladaná realizácia tzv. modelu rovnoramenného spinového triméru. Z experimentálnych výsledkov boli určené hodnoty výmenných interakcií v triméri J1/kB = J2/kB = -0,96 K a J3/J1 = 0,15 K, študovaná látka predstavuje spinový trimér s jednou slabšou a dvoma silnejšími antiferomagnetickými výmennými interakciami. Usporiadanie na dlhú vzdialenosť pozorované v teplotnej závislosti tepelnej kapacity vzdialenosť pri Tλ = 0,11 K je možné vysvetliť prítomnosťou medzitrimérovej interakcie veľkosti -0,6 K.

Kľúčové slová:
spinový trimér; tepelná kapacita; susceptibilita; entropia; antiferomagnetizmus


Abstract:
The presented work deals with the study of the magnetic and thermodynamic properties of the low-dimensional magnetic system {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4], which represent a spin trimer. We determined the magnetic structure and the strength of the exchange interaction from the analysis of the susceptibility and heat capacity. Based on the structure of {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4] and electron configuration we assumed the realization of isosceles spin trimer model. From the experimental results, the values of the exchange interactions in the trimer were determined as J1/kB = J2/kB = -0.96 K and J3/J1 = 0.15 K, studied compound represents a spin trimer with one weaker and two stronger antiferromagnetic exchange interactions. Long-range ordering observed in the temperature dependence of the heat capacity at Tλ = 0.11 K can be explained by the presence of inter-trimer interaction -0.6 K.

Keywords:
spin trimer; heat capacity; susceptibility; entropy; antiferromagnetism

Späť