Späť

Hepatorenálny index ako jednoduchý a neinvazívny prostriedok v diagnostike pečeňovej steatózy u detí
Hepatorenal ratio as a simple and noninvasive tool in the diagnosis of liver steatosis in children

MUDr. Denisa Strömplová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Obezita u detí a adolescentov je všeobecne známym a závažným zdravotným problémom a jej prevalencia v posledných rokoch dramaticky stúpa predovšetkým v Severnej Amerike a Európe. V bežnej detskej populácii je výskyt steatózy pečene 2,6%, avšak u obéznych detí dosahuje alarmujúce hodnoty 23 až 53%. Steatóza je pečeňovým prejavom metabolického syndrómu a u pacientov zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. „Zlatým štandardom“ v diagnostike steatózy je biopsia pečene, avšak táto metóda je invazívna, bolestivá a pre pacienta predstavuje určité riziko. U detí by mohlo byť vhodnejšie využitie ultrasonografického vyšetrenia pečene s výpočtom hepatorenálneho indexu (HRR). Hepatorenálny index sa získa vypočítaním pomeru priemerných echogenít určitých oblastí parenchýmu pečene a obličky. Pre získanie relevantného výsledku sa echogenita zaznamenáva z reprezentatívnej časti pečeňového a renálneho parenchýmu bez akejkoľvek viditeľnej vény, renálneho sínusu alebo drene. Štúdiou u dospelých pacientov v roku 2011 sa porovnávala hodnota hepatorenálneho indexu u pacientov s histologicky potvrdenou steatózou s hepatorenálnym indexom u zdravých jedincov bez akýchkoľvek rizikových faktorov pre vznik steatózy. Bola potvrdená signifikantná korelácia medzi HRR a prítomnosťou steatózy. Histologicky bola steatóza klasifikovaná ako mierna (5–33% tuková infiltrácia), pokročilá (33-66%) a závažná steatóza (viac ako 66% tuková infiltrácia). Priemerná hodnota HRR v skupine zdravých osôb bola 1,09 ± 0,13 a v skupine pacientov so steatózou 1,55 ± 0,33. Pre diagnostiku steatózy bola optimálna hodnota HRR ? 1,24. V podskupine pacientov s miernym stupňom pečeňového stukovatenia bola hodnota HRR 1,46 ± 0,24, u pacientov s pokročilou steatózou 1,52 ± 0,27 a v podskupine so závažným stupňom steatózy bol HRR 2,04 ± 0,3. Dopplerovským vyšetrením bol u 43% pacientov so steatózou zaznamenaný abnormálny prietok v hepatálnach žilách (bifázický alebo monofázický prietok), čo je obyčajne pozorovateľné len u 2% zdravých jedincov. Môže to byť vysvetlené kompresiou, ktorú spôsobujú zväčšené hepatocyty (vzhľadom na depozity tukov) na hepatálne žily. Pri vyšetrení hepatálnych artérií dochádza u ľudí so závažným stupňom steatózy k poklesu hepatálneho arteriálneho rezistenčného indexu. Vzhľadom na výsledky získané štúdiami u dospelých je použitie HRR perspektívnym a neinvazívnym nástrojom pre stanovenie stupňa pečeňového stukovatenia. U detí so steatózou pečene nebolo doteraz realizovaných mnoho štúdií spojených s porovnávaním HRR a stupňa steatózy pečene. V tomto ohľade je potrebný ďalší výskum zameraný na zdokonalenie neinvazívnej diagnostiky ochorenia u detí.

Kľúčové slová:
stukovatenie pečene; echogenita; ultrazvuk; hepatorenálny index; biopsia pečene


Abstract:
Obesity of children and adolescents is a well-known and serious health problem and its prevalence has increased dramatically in the past decades, particularly in North America and Europe. In the pediatric population, hepatic steatosis has a global prevalence of 2,6%, but may reach alarming indexes among obese children – from 23% to 53%. Steatosis is a hepatic manifestation of metabolic syndrome and it increases the risk of development of cardiovascular diseases. „The gold standard“ method to diagnose steatosis is liver biopsy, a procedure that is invasive, painful and it presents some risks. In children the ultrasonography of liver and hepatorenal ratio (HRR) could be more useful. Hepatorenal ratio is obtained by dividing the mean brightness level of certain parts in liver and kidney parenchyma. To obtain a relevant result the regions of interest are selected from the representative parts of hepatic and renal parenchyma without any visible vessel, renal sinus, or medulla. In a study provided on adults in 2011 an analysis of hepatorenal ratio was made in patients with histologically verified steatosis and also in healthy patiens wihout any risk factors for steatosis. Significant correlation was found between HRR and the presence of steatosis. Histologically steatosis was classified as mild (5-33% fat infiltration), moderate (33-66%) and severe steatosis (more than 66% fat infiltration). The mean HRR in the healthy group was 1,09 ± 0,13 and in the group of patients with steatosis 1,55 ± 0,33. The optimal value of HRR to diagnose steatosis was ? 1,24. The mean HRR in steatosis subgroups were mild 1,46 ± 0,24, moderate 1,52 ± 0,27 and severe steatosis 2,04 ± 0,3. The Doppler examination found, in 43% of steatosis patients, abnormal flow in the hepatic veins (biphasic or monophasic flow), usually found in only 2% of healthy individuals. This may be explained by the compression exerted by the enlarged hepatocytes (due to fat deposition) on the hepatic veins. Also in patients with severe steatosis the assessment of hepatic arteries reveals a significant decrease in the hepatic artery resistivity index. Based on the results achieved in studies on adults, HRR can be regarded as a perspective and noninvasive tool to diagnose the grade of fat infiltration in liver. However, there have not been many studies provided on children to analyse HRR with the grade of liver steatosis. In this respect further research is needed to improve the process of noninvasive diagnose of the disease in children.

Keywords:
fatty infiltration; echogenicity; ultrasound; hepatorenal ratio; liver biopsy

Späť