Späť

Inkorporácia fotosenzibilizátora hypericínu do syntetických nanočastíc na báze lipidov a veľkých unilamelárnych vezikúl s rôznym obsahom cholesterolu
Incorporation of photosenzitizer hypericin into synthetic lipid-based nanoparticles and large unilamellar vesicles with different content of cholesterol

RNDr. Ľudmila Blaščáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL) sú natívne transportné systémy pre distribúciu a zacielenie liečiv do nádorových tkanív. Schopnosť oboch typov lipoproteínov viazať hydrofóbne liečivá a ich funkcia ako nosičov liečiv boli skúmané v niekoľkých štúdiách a bolo preukázané, že zmiešanie protinádorových liečiv s LDL a HDL pred ich podaním viedlo k zvýšeniu cytotoxických účinkov týchto liečiv v porovnaní so samostatne podanými terapeutikami. Na druhej strane, náročná izolácia lipoproteínov z biologického organizmu, ako aj variabilita zloženia a veľkosti týchto molekúl, predstavuje komplikáciu pre praktickú aplikáciu LDL a HDL ako transporterov liečiv. Syntetické lipoproteíny a veľké unilamelárne vezikuly (LUV) sú vhodnými kandidátmi ako náhrada natívnych lipoproteínov pre cielený a efektívny transport liečiv. V tejto práci sme študovali proces asociácie fotosenzibilizátora hypericínu (Hyp) so syntetickými nanočasticami na báze lipidov (sLNP) a unilamelárnymi vezikulami (LUV), ktoré obsahovali rôzne množstvo cholesterolu. Bolo zistené, že začlenenie Hyp do sLNP častice s priemerom cca ~ 90 nm je kvalitatívne veľmi podobné začleneniu Hyp do LDL (priemer cca.22 nm) a tieto častice sú schopné inkorporovať sa do U-87 MG buniek endocytózou. Prítomnosť cholesterolu v LUV ovplyvňuje schopnosť týchto vezikúl začleniť Hyp do svojej štruktúry.

Kľúčové slová:
transport liečiv; lipoproteín s nízkou hustotou; syntetické nanočastice na báze lipidov; hypericín; cholesterol


Abstract:
Low-density lipoproteins (LDL) and high-density lipoproteins (HDL) are attractive vehicles for drug delivery and targeting to cancer tissues. The capacity of both types of the lipoproteins to bind hydrophobic drugs and their functionality as drug carriers have been examined in several studies. However, a difficult isolation of the lipoproteins in large quantity from a biological organism as well as a variability of the composition and size of these molecules makes practical application of LDL and HDL as drug delivery systems quite complicated. Synthetic LDL and HDL and large unilamellar vesicles (LUV) are potentially suitable candidates to substitute the native lipoproteins for targeted and effective drug delivery. In this work, we have studied process of an association of potent photosensitizer hypericin (Hyp) with synthetic lipid-based nano-particles (sLNP) and large unilamellar vesicles (LUV) containing various amount of cholesterol. It was found that the behavior of Hyp incorporation into sLNP particles with diameter ca ~ 90 nm is qualitatively very similar to that of Hyp incorporation into LDL (diameter ca. 22 nm) and these particles are able to enter U-87 MG cells by endocytosis. The presence of cholesterol in LUV influences the capacity of these vesicles to incorporate Hyp into their structure.

Keywords:
drug delivery; low-density lipoproteins; synthetic lipid-based nanoparticles; hypericin; cholesterol

Späť