Späť

Príprava a vlastnosti aminobenzoátozinočnatých komplexov
Synthesis and properties of zinc(II) aminobenzoate complexes

RNDr. Katarína Homzová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Zinok je základnou štruktúrnou zložkou mnohých proteínov, hormónov, neuropeptidov, hormonálnych receptorov a polynukleotidov [1]. Niektoré zlúčeniny zinku majú antimikrobiálne vlastnosti [2-6]. Používajú sa na liečenie chorôb zapríčinených baktériami, plesňami, hubami a vírusmi. Zlúčeniny zinku dokážu inhibovať ich rast a podporiť metabolické procesy potrebné k životu bunky. Do tejto skupiny látok patria aj aromatické karboxyláty zinku, ktoré sú v súčasnosti predmetom prípravy a štúdia fyzikálno-chemických vlastností a antimikrobiálnych účinkov na Katedre anorganickej chémie UPJŠ v Košiciach. Pripravili sa zlúčeniny všeobecného vzorca [Zn(4-NH2benz)2(L)2].xH2O, kde L = močovina a kofeín. Pripravené zlúčeniny boli identifikované CHN analýzou a komplexometrickým stanovením zinku. Prítomnosť jednotlivých funkčných skupín bola dokázaná IČ spektroskopiou. Pripravené zlúčeniny boli podrobené termickému rozkladu v inertnej atmosfére. Uvoľnené medziprodukty (anilín, CO2, CO, močovina, kofeín) boli dokázané hmotnostnou spektrometriou. RTG štruktúrnou analýzou sa zistilo, že zlúčenina [Zn(4-NH2benz)2]n s chromoforom ZnO3N2 kryštalizuje v ortorombickej kryštalografickej sústave. Výsledky RTG štruktúrnej analýzy korelujú s výsledkami IČ spektroskopie.

Kľúčové slová:
zinok; aminobenzoáty; spektrálne vlastnosti; štruktúrne vlastnosti; termické vlastnosti


Abstract:
Zinc is an essential structural element of many proteins, hormones, neuropeptides, hormone receptors, and polynucleotides [1]. Some zinc(II) compounds have antimicrobial properties [2-6]. They are used to treat diseases caused by bacteria, molds, fungi and viruses. Zinc(II) compounds can inhibit their growth and metabolic processes necessary to support the life of the cell. This group of compounds includes aromatic carboxylates of zinc, which are currently under preparation and study of physicochemical properties and antimicrobial effects of the Department of Inorganic Chemistry UPJŠ. There were prepared compounds of general formula [Zn(4-NH2benz)2 (L)2].xH2O, where: L = urea and caffeine. Prepared compounds were identified by CHN analysis and complexometric determination of zinc. The presence of different functional groups was proved by IR spectroscopy. The prepared compounds were subjected to thermal decomposition under inert atmosphere. The released intermediates (aniline, CO2, CO, urea, caffeine) have been proved by mass spectrometry. It was found by X-ray structural analysis, that the compound [Zn(4-NH2benz)2]n with the chromophore ZnO3N2 crystallizes in the orthorhombic crystallographic system. The results of X-ray structural analysis correlate with the results of IR spectroscopy.

Keywords:
zinc; aminobenzoates; spectral properties; structural properties; thermal properties

Späť