Späť

Krvotvorné kmeňové bunky
Hematopoietic stem cells

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
Po viac ako 60 rokoch výskumu krvotvorných kmeňových buniek (HSC) a ich klinickom využití sa stali najlepšie preskúmanými kmeňovými bunkami. Čo je však oveľa dôležitejšie, krvotvorné kmeňové bunky našli široké uplatnenie v klinickej praxi. Napriek značným pokrokom v tejto oblasti, štúdium HSC je stále aktuálne a veľmi rýchlo napreduje. Nové poznatky základného výskum a poznatky klinickej praxe sú prísľubom pre také indikácie ako je liečba autoimunitných stavov, tolerancia pri transplantácii orgánov a riadená terapia nádorov. Avšak, existuje ešte veľmi veľa problémov, ktoré bránia ich uplatneniu v oveľa väčšej miere. Jedným z nich je ich dostupnosť. Dosiahnutie expanzie HSC v podmienkach in vitro je preto naďalej jedným z hlavných cieľov ich výskumu. Postupný pokrok v oblasti genomiky, proteomiky ako aj v oblasti génovej terapie, vytvára predpoklad pre ďalšie možnosti uplatnenia krvotvorných kmeňových buniek v klinickej praxi.

Kľúčové slová:
krvotvorba; kmeňová bunka; sebaobnova; diferenciácia; rastové faktory


Abstract:
After more than 60 years of research and clinical use, hematopoietic stem cells (HSCs) have become the best-studied stem cells and, more importantly, hematopoietic stem cells have seen widespread clinical use. Yet the study of HSCs remains active and continues to advance very rapidly. Fueled by new basic research and clinical discoveries, HSCs hold promise for such indications as treating autoimmunity, generating tolerance for solid organ transplants, and directing cancer therapy. However, many challenges remain. The availability of (matched) HSCs for all of the potential applications continues to be a major hurdle. Efficient expansion of HSCs in culture remains one of the major research goals. Future developments in genomics and proteomics, as well as in gene therapy, have the potential to widen the horizon for clinical application of hematopoietic stem cells even further.

Keywords:
hematopoiesis; stem cell; self-renewal; differentiation; growth factors

Späť