Späť

Prokuratúra Slovenskej republiky v systéme deľby moci
Prosecutor´s Office of the Slovak Republic in the System of Separation of Powers

PhDr. Tomáš Alman
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Abstrakt:
Príspevok pojednáva o Prokuratúre Slovenskej republiky ako orgáne ochrany práva v systéme deľby moci v demokratickom štáte. Príspevok bude nutné chápať v úzkej súvislosti s fundamentálnym poslaním orgánov ochrany práva, no najmä z hľadiska vymedzenia pozície Prokuratúry Slovenskej republiky voči zákonodarnej moci, výkonnej moci a súdnej moci. Kauzálne bude príspevok obsahovo orientovaný aj na analýzu jednotlivých zložiek moci v štáte, a to na základe kritéria ústavnoprávneho zakotvenia, pôsobnosti či úloh. Komplementárne sa pokúsime potvrdiť, respektíve vyvrátiť zaradenie modelu prokuratúry v podmienkach Slovenskej republiky v rámci existujúcich zložiek moci či stanoviť špeciálnu pozíciu.

Kľúčové slová:
prokuratúra; ústava; deľba moci; ochrana práva; pôsobnosť


Abstract:
The article deals with the prosecutor's office of the Slovak Republic as the protection law body in the system of separation of powers in a democratic state. The article will be understood in close relation with the fundamental task of the law protection bodies, but especially in terms of defining the position of prosecutor´s office of the Slovak Republic to the legislative, executive and judicial power. Causing the article will content oriented to the analysis of the parts of power in the state, based on the criteria of constitutional definition, competence and tasks. Complementary we will try to confirm respectively refute the prosecutor's office in the Slovak Republic in the existing parts or determine and define a special position.

Keywords:
prosecutor´s office; constitution; separation of powers; law protection; competence

Späť