Späť

Identifikácia problému ako imanentná súčasť procesu tvorby verejnej politiky
Identification of problem as an immanent part of public policy-making process

PhDr. Andrea Zambová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Abstrakt:
Identifikácia problému ako úvodná a zároveň najdôležitejšia fáza procesu tvorby verejnej politiky je v odbornej verejnosti neustále pertraktovaná. Aj napriek tejto skutočnosti však jej realizácia naráža na viaceré problémy spôsobené nedostatočným teoretickým i praktickým spracovaním. Vzhľadom na uvedené je cieľom príspevku stručne poukázať na potrebu zaoberania sa touto fázou procesu tvorby verejnej politiky, keďže máme za to, že problematike identifikácie problému je aj v súčasnosti venovaná malá pozornosť. Príspevok pojednáva o fáze identifikácie problému (nazývaná aj fáza formulácie) ako o najvýznamnejšej, no zároveň najzložitejšej etape procesu tvorby verejnej politiky. Zdieľame názor, že prepracovaná a detailným spôsobom realizovaná etapa formulácie problému je predpokladom na dosiahnutie zvýšenia kvality verejnopolitického procesu a účinného riešenia verejnopolitických problémov.

Kľúčové slová:
verejná politika; verejná politika ako cyklus; proces tvorby verejnej politiky; verejnopolitický problém; identifikácia problému v procese tvorby verejnej politiky


Abstract:
Identification of problem as an introductory and also the most important phase of public policy-making process is permanently discussed in the experts. Despite this fact, its implementation encounters into several problems caused by insufficient theoretical and practical treatment. On account of mentioned, the aim of article is briefly highlight to the need of dealing with this phase of public policy-making process. In our opinion, the issues of problem identification is paid little attention in present. The paper deals with problem identification phase as the most important, but also the most complex stage of public policy-making process. We share an opinion, that realization the phase of formulation problem in detail is a prerequisite for attainment of increase in quality for public policy-making process and effective solution for public policy problems.

Keywords:
public policy; public policy as a cycle; public policy-making process; public policy problem; identification of problem in public policy-making process

Späť