Späť

Absolvent školy v labyrinte trhu práce
A Graduate in the Labyrinth of the Labour Market

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt:
Mladí ľudia sú po ukončení štúdia konfrontovaní s možnosťami realizovať subjektívne právo na povolanie prostredníctvom viacerých možností výkonu zárobkovej činnosti. Výkon závislej práce v pracovnoprávnom vzťahu je jedna z nich. Absolvent robí rozhodnutie, či možnosti svojho pracovného uplatnenia preskúma sám, alebo sa obráti o pomoc na úrad práce alebo súkromný subjekt, predmetom činnosti ktorého je sprostredkovanie zamestnania. Politika zamestnanosti ako integrálna súčasť hospodárskej politiky štátu v sebe implikuje možnosti zapojenia uchádzača o zamestnania do spektra aktívnych opatrení trhu práce. Správna orientácia absolventa v štruktúre právnych vzťahov pri hľadaní zamestnania je podstatná k tomu, aby dokázal s maximálnym prehľadom prepojiť etapu medzi ukončením prípravy na povolanie a úspešným uplatnením sa na pracovnom trhu. Príspevok sa orientuje na vymedzenie právnych možností hľadania voľného pracovného miesta u zamestnávateľa, užívateľského zamestnávateľa, ale i možnosti využitia alternatívnych a dočasných nástrojov uplatnenia, ktoré ponúka štátna politika zamestnanosti.

Kľúčové slová:
pracovný pomer; zamestnanec; uchádzač o zamestnanie; pracovná zmluva, obsah; aktívne opatrenia trhu práce


Abstract:
After graduation young people are confronted with the possibilities of realizing their subjective right to work through the multiple options of performing the employed work. The one of this possibility is the performance of dependent work on labour-law relation. The graduate makes a decision to find out the possibilities of professional sucess himself or to use help of a Labour Office or a private subject offering employment agency services. Labour market policy as an integral part of the state economic policy implies the possibilities of work applicant to the spectrum of active labour market measures. The proper orientation of graduate in the structure of legal relations during the process of seeking employment is the substantial aspect to be able to connect the period between finalizing work training and successful inclusion in the labour market with maximum overview. The article deals with definitions of legal options during the process of seeking vacant position at an employer, user employer as well as the options of alternative and temporary instruments of versalilty which the state employment policy offers.

Keywords:
labour relation; employee; work applicant; labour contract, content; active labour market measures

Späť