Späť

Rizikové faktory vnějšího prostředí a homeostáza
Environmental risk factors and homeostasis

prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, Biofyzikální ústav

Abstrakt:
Snahou bude objasnit úlohu vybraných rizikových faktorů životního prostředí, jako jsou např. záření, diety (zejména lipidových komponent) apod. pro zachování rovnováhy (homeostázy) na různých úrovních organizace biologických systémů. Zvláštní pozornost bude věnována úloze vnitrobuněčné a tkáňové komunikace za stavů, kdy je homeostáza porušena. Výklad pomůže: i) pochopit buněčné funkce, otázky vývoje a řízení cytokinetiky (proliferace, diferenciace a apoptózy v čase); ii) objasnit mechanismy působení růstových faktorů, cytokinů a dalších regulačních molekul; iii) získat znalosti o procesech probíhajících na úrovni plasmatické membrány, cytosolu a jádra, tj. poznatky o přenosu (transdukci) signálů na molekulární úrovni; iv) objasnit zpětnovazebné mechanismy a důsledky poškození buněčných regulací na úrovni celého organismu – reakce jako jsou stres, zánět či karcinogeneze; v) orientovat se ve vzájemných vazbách na různých regulačních úrovních (od molekulové po organismus); vi) využít nové poznatky z uvedených oblastí pro prevenci a pro přípravu nových terapeutických strategií. Kromě toho bude snahou pokusit se odpovědět na otázku, zda mohou být (alespoň některé) prezentované závěry platné a využitelné na úrovni sociálních a ekonomických systémů.

Kľúčové slová:
rizikové faktory; lipidové komponenty; zpětné vazby; homeostáza; regulace


Abstract:
The presentation will try to explain the role of selected environmental risk factors such as radiation, diet (especially lipid components) etc. in the maintenance of balance (homeostasis) in biological systems of various levels. A special attention will be paid to the role of intercellular communication within a tissue (disorders of homeostasis). The contribution will help: i) to understand cell functions, development and control of proliferation, differentiation and apoptosis during the time; ii) to clarify the mechanisms of action of growth factors, cytokines and other regulatory molecules; iii) to provide information about the processes taking place at the level of plasmatic membrane, cytosol and nucleus (signal transduction at the molecular level); iv) to explain the feedback mechanisms and the outcomes of disruptions of cellular regulation in the whole organism – including stress, inflammation, and carcinogenesis; v) to help to orientate in mutual relationships of various regulatory levels in mammalian organism (from molecules to the whole system); and, vi) to apply novel research findings both in disease prevention and in new therapeutic strategies. Finally, the contribution will attempt to answer the question – if some of the conclusions may be more valid in a more broad scale and exploitable also for higher order systems, including eg. for social (economic) systems.

Keywords:
risk factors; lipid components; feedback; homeostasis; regulation

Späť