Späť

Nové chirálne selektory a ich využitie v analytickej separácii
New chiral selectors and their use in analytical separation

RNDr. Marianna Moskaľová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Abstrakt:
V súčasnej dobe zohráva separácia enantiomérov dôležitú úlohu v rôznych oblastiach chémie, najmä v tých, ktoré sa zaoberajú štúdiom opticky aktívnych látok, predovšetkým liečiv. Na separáciu rôznych typov racemátov sa využívajú separačné metódy, ako je vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, kapilárna elektroforéza, plynová chromatografia a superkritická fluidná chromatografia. Najviac využívanou separačnou metódou je kvapalinová chromatografia s rôznou variabilitou chirálnych selektorov. Vedci stále vynakladajú veľké úsilie na vývin a vývoj nových chirálnych stacionárnych fáz pre čo najúspešnejšiu separáciu opticky aktívnych látok, pretože správna voľba chirálnej stacionárnej fázy je prvým krokom pre dosiahnutie úspechu. V súčasnosti je známych viac ako sto chirálnych stacionárnych fáz. Tie poskytujú nielen účinné separácie, ale aj informácie o možných interakčných mechanizmoch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri separácii enantiomérnych zlúčenín. Najnovším typom chirálneho selektora, ktorý spĺňa požiadavky moderných chirálnych stacionárnych fáz sú cyklofruktány.

Kľúčové slová:
chirálne separácie; HPLC; chirálne selektory; cyklofruktány; chirálne stacionárne fázy


Abstract:
Currently, separation of enantiomers has an important role in various fields of chemistry, especially in those studying optically active substances, particularly the drugs. To separate different types of racemates, separation methods such as high performance liquid chromatography, capillary electrophoresis, gas chromatography and supercritical fluid chromatography, are used. The most widely used separation method is liquid chromatography with different variability of chiral selectors. Scientists are still heavily involved in the development and improvement of new chiral stationary phases for the most successful separation of optically active substances, as the right choice of chiral stationary phase is the first step to succeed. Nowadays, over a hundred known chiral stationary phases have been identified. They not only provide efficient separation, but also information on possible interaction mechanisms that play an important role in the separation of enantiomeric compounds. The newest type of chirals meeting the requirements of modern chiral stationary phases are cyclofructans.

Keywords:
chiral separations; HPLC; chiral selectors; cyclofructans; chiral stationary phases

Späť