Späť

Teória literárnej genézy
The Theory of Literary Genesis

Mgr. Matúš Marcinčin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Teória literárnej genézy predstavuje doplnenie a rozvinutie známej tézy Stanislava Rakúsa o tom, že literatúra ako umenie sa nevyvíja, že po Homérovi neprichádza lepší Homér a po Čechovovi lepší Čechov. Potrebným sa javí rozlíšenie zrodu literatúry na dve formy genézy. Literárna fylogenéza (vývoj) vraví, že literatúra ako nominálne umenie sa naozaj kvalitatívne nevyvíja a predstavuje vrchol sám osebe. Literárna ontogenéza (vývin) zasa hovorí, že literatúra ako reálne umelecké dielo sa kvantitatívne vyvíja. V produktívnom napätí autor – čitateľ vzniká mnoho rôznorodých percepčných reakcií, ktoré sa stávajú súčasťou literárneho diskurzu hľadania významu slovesného umenia.

Kľúčové slová:
literárna genéza; percepcia; Rakús; vývin; vývoj


Abstract:
The theory of literary genesis complements and develops well known thesis by Stanislav Rakús that literature as art does not develop, that Homer is not followed by better Homer and better Čechov does not come after original Čechov. Considering the creation of literature it seems important to distinguish between two forms of genesis. Literary phylogenesis (evolutionary development) says that literature as a nominal art really does not develop qualitatively and it itself represents the peak. On the other hand, literary ontogenesis (individual development) says that literature as a real piece of art does not develop quantitatively. The productive tension between the author and the reader creates many various perceptive reactions which become the part of literary discourse of finding meaning of verbal art.

Keywords:
literary genesis; perception; Rakús; ontogenesis; phylogenesis

Späť