Späť

Mezenchýmové kmeňové bunky: Účinný nástroj v bunkovej terapii
Mesenchymal stem cells: An effective tool in cell therapy

Mgr. Lukáš Zachar
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Ľudské mezenchýmové kmeňové bunky (MSCs) sú považované za sľubný zdroj buniek v regeneračnej medicíne, aj vďaka svojmu veľkému potenciálu diferencovať sa do rôznych tkanivovo špecifických populácií. Môžu byť izolované z viacerých častí ľudského tela a v dôsledku tohto možného autológneho pôvodu sa umožňujú vyhnúť reakcii príjemcu na alogénne antigény. Majú schopnosť vytvárať imunomodulačné mikroprostredie a tak napomáhať minimalizácii poškodenia inflamatórnych tkanív a orgánov. Tieto modulačné mechanizmy zahŕňajú vylučovanie bioaktívnych rozpustných faktorov, indukciu regulačných T buniek a tolerogénnych dendritických buniek, indukciu anergie a apoptózy. Mezenchýmové kmeňové bunky sú teda schopné modulovať rovnako vrodené aj adaptívne imunitné odpovede. Aby boli schopné vykonávať svoje imunomodulačné vlastnosti musia byť MSCs aktivované prostredníctvom zápalových faktorov, uvoľnených do miestneho mikroprostredia. Vo výsledku takto mezenchýmové kmeňové bunky prispievajú k obnove poškodeného tkaniva alebo orgánu prostredníctvom rôznych reparačných a regeneračných efektov, ale aj prostredníctvom imunomodulácie a samotnej diferenciácie do buniek cieľového tkaniva.

Kľúčové slová:
mezenchýmové kmeňové bunky; imunomodulácia; migrácia; solubilné faktory; diferenciácia


Abstract:
Human mesenchymal stem cells (MSCs), due to large potential to differentiate into various tissue-specific populations, are considered to be a promising cell source in regenerative medicine. MSCs may be isolated from diverse tissues, and with potential autologous origin they allow recipient to avoid the alloantigens responses. The MSCs also have the ability to create immunomodulatory microenvironment and thus help to minimize the organ damage caused by the inflammation. Our knowledge of the reparative, regenerative and immunomodulatory properties of MSCs is advancing. Particularly in relation to the tissue and organ damage on immunological basis. A range of effective mechanisms have been described, by which the MSCs influence the immune responses. These mechanisms include a secretion of soluble bioactive agents, an induction of regulatory T cells, modulation of tolerogenic DCs, as well as induction of anergy and apoptosis. MSCs are thus able to influence both innate and adaptive immune responses. In order to exert the immunomodulatory properties MSCs require priming by the inflammatory factors released into local microenvironment. As a result, activated MSCs contribute to the restoration of damaged tissues or organs by facilitating reparative and regenerative effects, but also through immunomodulation itself and differentiation into cells of the target tissue.

Keywords:
mesenchymal stem cells; immunomodulation; homing; soluble bioactive factors; differentiation

Späť