Späť

Artériová tuhosť a kardiometabolické rizikové faktory u obéznych adolescentov
Arterial stiffness and cardiometabolic risk factors in obese adolescents

MUDr. Eva Joppová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
U zdravých dospelých sa zvýšené hladiny vysoko senzitívneho C-reaktívneho proteínu (hs-CRP) a inzulínová rezistencia spájajú so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho ochorenia a môžu byť užitočné pre detekciu subklinickej aterosklerózy. Cieľom tejto štúdie bolo skúmať vzťah medzi hs-CRP, augmentačným indexom (AIx) karotíd, indexom inzulínovej rezistencie v homeostatickom modeli (HOMA-IR), percentilom body mass indexu (BMI) a percentilom systolického krvného tlaku u zdravých adolescentov. Metódy: U 106 zdravých adolescentov (49 chlapcov, priemerný vek 19,0±2,8 rokov) sme vypočítali percentil BMI podľa veku a pohlavia, ako aj percentil systolického tlaku krvi pre vek, pohlavie a výšku. Obéznych sme definovali ako adolescentov s BMI percentilom ? 85. U všetkých sme ultrasonograficky vyšetrili AIx karotíd (použitím Hitachi ALOKA ProSound alpha 7) a stanovili sme plazmatické koncentrácie glukózy, inzulínu a hs-CRP. Plazmatické hladiny glukózy a inzulínu boli použité na výpočet HOMA-IR. V štúdii sme porovnávali 28 obéznych (14 chlapcov, priemerný vek 18,9±2,6 rokov) a 78 neobéznych (35 chlapcov, priemerný vek 19,1±2,9 rokov) adolescentov. Obézni adolescenti mali signifikantne vyšší percentil systolického tlaku krvi [69,3; 95% CI (60,0-78,6) oproti 60,0; 95% CI (55,7-64,3); p=0,03], zvýšenú koncentráciu hs-CRP [1,74 mg/l, 95% CI (0,49-2,98) oproti 1,32 mg/l, 95% CI (0,54 - 2,09); p=0,005], a vyšší HOMA-IR (1,59±1,34 proti 1,05±0,44; p=0,006). Okrem toho, u obéznych jedincov sme našli výrazne vyšší AIx karotíd v porovnaní so štíhlymi rovesníkmi [+1,24%, 95% CI (-4,55 až 7,02) oproti -2,67%, 95% CI (-3,91--1,42); p=0,049]. Alx karotíd koreluje priamo s hs-CRP (r=0,338; p?0.001). Nebol zistený žiadny významný vzťah medzi AIx karotíd a systolickým tlakom krvi. Okrem toho sme zistili, významný priamy vzťah medzi HOMA-IR a hs-CRP (r = 0,209; p?0.05). Obézni adolescenti mali výraznejšie vyjadrenú tuhosť artérií, reflektovanú zvýšením AIx karotíd. Škodlivé účinky obezity na AIx u adolescentov sú pravdepodobne sprostredkované subklinickým systémovým zápalom, súvisiacim s obezitou a inzulínovou rezistenciou, ako len priamym pôsobením zvýšeného krvného tlaku.

Kľúčové slová:
obezita; artériová tuhosť; inzulínová rezistencia; subklinický zápal; tlak krvi


Abstract:
In apparently healthy adults, elevated levels of high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and insulin resistance are associated with increased cardiovascular disease risk and may be useful for detecting subclinical atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the associations between inflammatory markers, carotid augmentation index (AIx), homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and percentile of systolic blood pressure in apparently healthy adolescents. Material and methods: In 106 healthy adolescents (49 boys; mean age, 19.0±2.8 years) we calculated the age- and gender-specific body mass index (BMI) percentile, and the age- , gender- and height-specific systolic blood pressure percentile. Obese subjects were defined as having 85-th or higher BMI percentile. All subjects underwent ultrasonographic assessment of carotid AIx (using Hitachi ALOKA ProSound alpha 7) and peripheral blood sampling for the analyses of plasma glucose, insulin, and hs-CRP. Plasma glucose and insulin levels were used to calculate HOMA-IR. 28 obese (14 boys, mean age, 18.9±2.6 years) and 78 non-obese (35 boys, mean age, 19.1±2.9 years) adolescents were compared. Obese subjects had significantly higher systolic blood pressure percentile [69.3, 95% CI (60.0-78.6) oproti 60.0, 95% CI (55.7-64.3), p=0.03], elevated hs-CRP levels [1.74 mg/L, 95% CI (0.49 to 2.98) versus 1.32 mg/L, 95% CI (0.54 to 2.09), p=0.005], and higher HOMA-IR (1.59±1.34 versus 1.05±0.44; p=0.006). Moreover, we found significantly higher AIx in the obese subjects compared to their lean counterparts [+1.24%, 95% CI (-4.55 to +7.02) versus -2.67%, 95% CI (-3.91 to -1.42); p=0.049]. AIx correlated directly with hs-CRP (r=0.338; p?0.001). No significant relationship was found between AIx and systolic blood pressure. In addition, we found a significant direct relationship between HOMA-IR and hs-CRP (r=0.209; p?0.05). Obese adolescents had more prominent arterial stiffness as reflected by the increases in Aix. Detrimental effects of obesity on the AIx in adolescents may be mediated by the obesity- and insulin resistance-related systemic inflammation rather than by the direct effect of increased blood pressure.

Keywords:
obesity; arterial stiffness; insulin resistance; systemic inflammation; blood pressure

Späť