Späť

Sociálna kompetentnosť ako predpoklad úspešného výkonu funkcie starostu obce
Social competency as a precondition for the successful performance of the mayor

PhDr. Eliška Župová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Abstrakt:
K dosiahnutiu výkonu je potrebné, aby osoba, ktorá činnosť vykonáva, disponovala určitými schopnosťami. Tieto schopnosti nazývame kompetentnosti a tvoria súbor predpokladov potrebných k úspešnému výkonu činnosti, k dosiahnutiu cieľa a tiež k tomu, aby bolo možné osobu označiť za kompetentnú. Príspevok prináša pohľad na problematiku kompetentností u starostov obcí v Slovenskej republike. V centre záujmu je sociálna kompetentnosť charakterizovaná súborom kompetentností (interpersonálnych schopností a spôsobilostí) a je tvorená komfortom a správaním sa v sociálnych situáciách, do ktorých starosta vstupuje každodenne pri výkone funkcie a svojim správaním v týchto situáciách ovplyvňuje celé prostredie obce.

Kľúčové slová:
starosta; výkon funkcie; schopnosti; kompetentnosti; sociálna kompetentnosť


Abstract:
To achieve the performance it is necessary that person who carried out, had certain abilities. These abilities are called competence and form a set of conditions necessary for the successful performance of the activity, to achieve the goal, and also to be able to identify the person to be competent. Contribution brings a view on the issue of competencies for mayors in the Slovak Republic. The focus is social competency is characterized by a set of competencies (interpersonal abilities and skills) and is composed of comfort and behavior in the social situations in which the mayor enters daily in the performance of functions and with behavior in these situations affects the whole background of the municipality.

Keywords:
mayor; performance; abilities; competencies; social competency

Späť