Späť

Ženské spolky v Košiciach v 19. storočí
Female associations in Košice in the 19th century

Mgr. Nikoleta Dzurikaninová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
V druhej polovici 19. storočia dochádza v Uhorsku k nárastu počtu spolkov, čo sa prejavilo aj v ich rozmanitosti. Členovia sa mohli venovať športu, dobročinnosti alebo osvete. Ponúkali aktivity zábavné aj vzdelávacie. Na ich pôde ľudia vypĺňali svoj voľný čas a nadväzovali nové priateľstvá a kontakty. Stali sa dôležitou súčasťou spoločenského života najmä v mestách, no postupne sa rozširovali aj na vidiek. Analýza spolkového života umožňuje sledovať aj sociálne zaradenie a spoločenské postavenie obyvateľstva. Cieľom príspevku je poukázať na rozdielne postavenie mužov a žien v spolkovom živote a predstaviť ženské spolky v meste Košice. Zobrazíme počet a charakter skúmaných spoločností. V akej oblasti sa angažovali, na čo bola zameraná ich činnosť a v akých konkrétnych aktivitách sa prejavila. Zároveň predstavíme vnútornú štruktúru ženských spoločností v porovnaní s fungovaním ostatných spolkov pôsobiacich v meste.

Kľúčové slová:
spolok; ženy; Košice; zameranie; činnosť


Abstract:
In the second half of the 19th century there was increase of number of associations in Hungary. Associations were diversified. Members could deals with sport, charity or culture. Organizations realized funny or educational activities. People spend their free time and built new friendships and contacts there. Associations was an important part of social life, mainly in towns, but extended to countryside, too. By analyse of association's life is possibly to study social classification and status of inhabitants. Aim of this article is to show different status between men and women in association's life and present female associations in Košice. We describe number and character of these organizations: field where they involved, their aims and concretely activities. We also present internal structure of women's organizations and compare them with another associations existed in town.

Keywords:
association; women; Košice; aim; activity

Späť