Späť

Spravodlivosť v partnerských vzťahoch
Justice in close relationships

Mgr. Denisa Rovenská
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Spravodlivosť sa dotýka života každého jedinca, i keď na rôznych úrovniach interakčného procesu. Záujmom tohto príspevku je zamerať sa na koncept spravodlivosti v kontexte partnerských vzťahov. Hoci sa pojem spravodlivosti stal bežnou súčasťou terminologického slovníka každého človeka, ktorý neustále hodnotí, čo je a čo nie je spravodlivé vo vzťahu k vlastnej osobe a vytvára si špecifické podmienky hodnotenia spravodlivosti, stále nie je dostatočne zadefinované, ktoré konkrétne situácie jedinci vnímajú ako nespravodlivé voči sebe vo svojom partnerskom vzťahu.

Kľúčové slová:
spravodlivosť; typy spravodlivosti; nespravodlivé situácie; partnerské vzťahy; rod


Abstract:
Justice is a significant part of individual´s daily life, in addition to different levels of the interaction process. The present article is focused on the concept of justice in close relationship context. Although the term „justice“ has become common part of individual´s terminology, who constantly evaluates what is just or unjust and creates his/her own specifically conditions of justice, still it´s not fully satisfying defined, which events people regard as unjust or unfair in their close relationships.

Keywords:
justice; types of justice; events of injustice; close relationships; gender

Späť