Program

2. ročníka celouniverzitného podujatia
JARNÁ ŠKOLA DOKTORANDOV UPJŠ

14.-17. 4. 2015, Liptovský Ján

 14.4.2015  
09:00 - 12:00 príchod, ubytovanie, registrácia
12:00 - 13:30 obed
13:30 - 13:45 otvorenie - prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
13:45 - 17:00 plenárne prednášky
13:45 - 15:15 prof. nadzw. UR dr hab. Viktoriya Serzhanova - Modern State in the Era of Globalization and European Integration
15:15 - 15:30 coffee break
15:30 - 17:00 a. prof. DDr. med. Univ. Ivan Engler, PhD. - Môžu "Vitamíny kyslíka" alebo Signálové molekuly ovplyvniť všetky chorobné stavy? Terapia ionizovaným kyslíkom (TIO2/Engler)
17:00 - 18:00 panelová diskusia
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
18:00 - 19:00 večera
 15.4.2015  
07:30 - 08:30 raňajky
09:00 - 12:15 plenárne prednášky
09:00 - 10:30 prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. - Rizikové faktory vnějšího prostředí a homeostáza
10:30 - 10:45 coffee break
10:45 - 12:15 prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. - História vývoja matematiky a informatiky a ich rola v kontexte vedy
12:15 - 13:00 rokovanie v sekciách
 M, F, I  Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. - Poincarého zobrazenie - dobrá ilustrácia chovania dynamického systému
 LF, CH, B doc. MUDr. Pavol Török, CSc. - Trojhladinová  ventilácia (3LV – 3 level ventilation), klinické skúsenosti
 FVS, PrF, FF Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. - Slabika ako východisko textotvorných procesov
13:00 - 14:00 obed
14:00 - 15:15 rokovanie v sekciách
  M, F, I RNDr. Ľubomír Antoni - Randomizované objektovo-atribútové údaje a stabilita ich zhlukov
RNDr. Ľudmila Blaščáková - Inkorporácia fotosenzibilizátora hypericínu do syntetických nanočastíc na báze lipidov a veľkých unilamelárnych vezikúl s rôznym obsahom cholesterolu
Mgr. Veronika Kopčová - Metóda kvázi najmenších štvorcov v modeli rastových kriviek
RNDr. Lukáš Mižišin - Štúdium perkolačného procesu v ktitickej oblasti prostredníctvom metódy renormalizačnej grupy

  LF, CH, B

  FVS, PrF, FF PhDr. Tomáš Alman - Prokuratúra Slovenskej republiky v systéme deľby moci
Mgr. Jakub Bardovič - Konceptualizácia pojmu „politická participácia“
Mgr. František Bonk - Na ceste za prosperitou Európskej únie (s novými úniovými daňami)
Mgr. Tímea Kolberová - Stopa duše v Plotinovej psychológii
15:15 - 15:30 coffee break
15:30 - 16:15 rokovanie v sekciách
  M, F, I  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - Umelé neurónové siete a ich použitie pri riešení problémov
  LF, CH, B prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - Krvotvorné kmeňové bunky
  FVS, PrF, FF prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. - Filozofia po Manhattane
16:15 - 17:30 rokovanie v sekciách
  M, F, I  RNDr. Michal Borovský - Masívne paralelné výpočty na grafických procesoroch v štatistickej fyzike spinových systémov
RNDr. Mária Maceková - Ľahké hrany v rovinných grafoch s daným obvodom
Mgr. Katarína Ráczová - Termodynamické vlastnosti spinového triméru {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4]
Mgr. Pavel Molnár - Prečo učitelia (ne)využívajú dynamické geometrické systémy vo vyučovaní matematiky

  LF, CH, B Mgr. Gabriela Gönciová - Atiproliferatívne účinky akridínových/akridónových derivátov
RNDr. Marianna Moskaľová - Nové chirálne selektory a ich využitie v analytickej separácii
MUDr. Denisa Strömplová - Hepatorenálny index ako jednoduchý a neinvazívny prostriedok v diagnostike pečeňovej steatózy u detí
RNDr. Anna Mišianiková - Vplyv kryoprotektívnych zmesí na kryštalizačnú teplotu, dynamiku tvorby ľadu a viabilitu bunkových suspenzných kultúr Hypericum perforatum L.
Mgr. Diana Tokárová - Rehabilitácia muskuloskeletálneho systému vo vzťahu k poruchám spánku

  FVS, PrF, FF PhDr. Andrea Zambová - Identifikácia problému ako imanentná súčasť procesu tvorby verejnej politiky
Mgr. Lenka Cibuľová - Kultúrne aspekty Wittgensteinovej filozofie
JUDr. Ľuboš Dobrovič - Otroctvo v rímskom práve
Mgr. Denisa Rovenská - Spravodlivosť v partnerských vzťahoch
17:30 - 18:30 večera
 16.4.2015  
07:30 - 08:30 raňajky
09:00 - 09:45 rokovanie v sekciách
  M, F, I doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. - Logistická regresia
  LF, CH, B prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. - Prečo je dôležité liečiť chrápanie a spánkové apnoe aj u vodičov dopravných prostriedkov?
  FVS, PrF, FF doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. - Absolvent školy v labyrinte trhu práce
09:45 - 11:00 rokovanie v sekciách
  M, F, I
  LF, CH, B MUDr. Eliška Fatľová - Detekcia subklinickej aterosklerózy
RNDr. Michal Rendoš - Subteránne spoločenstvá chvostoskokov (Collembola) zalesnených sutinových svahov Západných Karpát
Mgr. Ivana Špaková - Polymorfné gény  a autoflourescencia plazmy pacientov s malígnym melanóm
RNDr. Jana Janočková - Pyridínoxímové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá a ich interakcie s DNA
  FVS, PrF, FF PhDr. Eliška Župová - Sociálna kompetentnosť ako predpoklad úspešného výkonu funkcie starostu obce
Mgr. Nikoleta Dzurikaninová - Ženské spolky v Košiciach v 19. storočí
Mgr. Simona Kostrejová - Ochrana pri duševnej tvorivej činnosti
Mgr. Matúš Marcinčin - Teória literárnej genézy
11:00 - 11:30 coffee break
11:30 - 12:30 prednáška
11:30 - 12:30 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - X-ray Free Electron Laser "XFEL" v Hamburgu:  riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie interdisciplinárneho výskumu
12:30 - 13:30 obed
14:00 - 14:45 rokovanie v sekciách
  M, F, I  doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD. - Modely štatistickej fyziky aplikované v geoinformatike
  LF, CH, B doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. - Nanopórovité materiály pre biomedicínske aplikácie
  FVS, PrF, FF prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. - Verejné výdavky ako nástroj fiškálnej politiky
14:45 - 16:00 rokovanie v sekciách
  M, F, I  Mgr. Daniela Šoltésová - Magnetoštruktúrne korelácie v anión-radikálovej soli [Mn(phen)3](TCNQ)2.H2O
Mgr. Miroslava ŠuličováGreenove relácie na centralizátorovej pologrupe

  LF, CH, B MUDr. Zuzana Malachovská - Multifokálna ateroskleróza u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
RNDr. Petra Krafčíková - Stanovenie molekularity G-kvadruplexov
Mgr. Lukáš Zachar - Mezenchýmové kmeňové bunky: Účinný nástroj v bunkovej terapii
RNDr. Daniela Zubrická - Bioaktívne xantóny z netransgénnych koreňov, „hairy roots“ a bunkových suspenzných kultúr vybraných druhov rodu Hypericum a ich antifungálna aktivita

  FVS, PrF, FF Mgr. Juraj Martaus - Ako (s)právne zvoliť prezidenta
Mgr. Lenka Janovcová - Ako úroveň kognitívnych schopností vplýva na predvídateľnosť významu zložených slov v angličtine
Mgr. Dominika Zavadová - Sloboda podnikania a ochrana spotrebiteľa ako základné práva v práve proti nekalej súťaži
16:00 - 16:30 coffee break
16:30 - 17:30 diskusia pri okrúhlom stole, vyhodnotenie rokovania v sekciách, záver
17:30 - 18:30 večera
 17.4.2015  
07:30 - 09:00 raňajky, odubytovanie, odchod